ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   /   Νέα & Εκδηλώσεις   /   Νέα
Νέα
Προκήρυξη Χορήγησης Οικονομικής Ενίσχυσης από το Ίδρυμα Σαμούρκα
09. 07. 2018

To Ίδρυμα Σαμούρκα προκηρύσσει τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε τρεις (3) νέους ή νέες Ελληνικής υπηκοότητας για σπουδές στο Perrotis College της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Η οικονομική ενίσχυση είναι τριετούς διάρκειας και ανέρχεται στο ποσό των 4.800€ ετησίως, με έναρξη την ακαδημαϊκή χρονιά 2018-2019. 

Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Όσοι επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση και να αξιολογηθούν για τις προσφερόμενες οικονομικές ενισχύσεις θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 1. Να είναι  απόφοιτοι Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου με βαθμολογία από 16 και πάνω στο Απολυτήριο Λυκείου
 2. Να έχουν γίνει αποδεκτοί πληρώντας όλα τα κριτήρια εισαγωγής στα προγράμματα του PerrotisCollegeτης Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής
 3. Οι υποψήφιοι να είναι Έλληνες υπήκοοι και κάτοικοι Ελληνικής επικράτειας.
 4. Να έχουν οι ίδιοι και οι οικογένειες τους οικονομική δυσχέρεια για την αντιμετώπιση των σπουδών και σε κάθε περίπτωση το συνολικό ετήσιο φορολογητέο εισόδημα τους να μην υπερβαίνει το ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ €25.000 κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος.

Β.  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Η οικονομική ενίσχυση θα έχει την ανωτέρω διάρκεια και ισχύ, αρκεί οι σπουδαστές να ολοκληρώνουν επιτυχώς και εντός του προβλεπόμενου χρόνου το κάθε έτος σπουδών, αλλά και να επιδεικνύουν ευρύτερη διαγωγή που να δικαιολογεί τη διατήρηση της ενίσχυσης.

Η οικονομική ενίσχυση δε μεταφέρεται σε άλλη σχολική χρονιά ούτε μεταβιβάζεται σε άλλο πρόσωπο.

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Το Ίδρυμα Σαμούρκα υποχρεούται να αποδίδει στους ωφελουμένους το παραπάνω ποσό οικονομικής ενίσχυσης (ήτοι 4.800€ ετησίως).

Δ. ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 • Απολυτήριο Γενικού/Επαγγελματικού Λυκείου και αναλυτική βαθμολογία.
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωσης εισαγωγής σε πρόγραμμα τουPerrotisCollegeτης Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής.
 • Αντίγραφοεκκαθαριστικού σημειώματος προηγούμενου έτους των γονέων του υποψηφίου

Ε. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Το Δ.Σ. του Ιδρύματος Σαμούρκα μετά το πέρας της προθεσμίας αξιολογεί τις αιτήσεις λαμβάνοντας υπόψη όλα τα κριτήρια και ανακοινώνει τις αποφάσεις του στους υποψηφίους εντός δεκαπέντε (15) ημερών.

ΣΤ. ΔΙΑΚΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΤoΊδρυμα Σαμούρκα μπορεί να διακόψει την παροχή οικονομικής ενίσχυσης:

 1. Σε περίπτωση που τα στοιχεία που προσκόμισε ή δήλωσε ο ωφελούμενος είναι ψευδή
 2. Σε περίπτωση που η πρόοδος του ωφελουμένου δεν είναι ικανοποιητική σύμφωνα με τα κριτήρια.
 3. Σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεών του.
 4. Σε περίπτωση σοβαρής επιδείνωσης των οικονομικών δυνατοτήτων του Ιδρύματος, ιδίως λόγω οικονομικών συνθηκών ή απρόβλεπτων επιβαρύνσεων. Στην περίπτωση αυτή θα έχει προηγηθεί σχετική ενημέρωση του ωφελούμενου έξι (6) μήνες πριν την διακοπή.

Προθεσμία υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών Παρασκευή 14/9/2018.

Για να δείτε και να συμπληρώσετε την αίτηση, πατήστε εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με τις προσφερόμενες ενισχύσεις μπορείτε να καλείτε στα τηλ. 2310 492 854 και 2310 492 810.

 

American Farm School on Facebook American Farm School on Youtube American Farm School on Flickr American Farm School on Instagram American Farm School on Linkedin
 
© 2017-22 American Farm School
X
Είστε απόφοιτος;
Κρατήστε επαφή!