ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   /   HUB   /   Ευρωπαϊκά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα
HUB
Ευρωπαϊκά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα
IDEAS INTERREG

 

Περίληψη Έργου:
IDEAS: «Καινοτομία, Ανάπτυξη και Απασχόληση στον Αγροδιατροφικό Τομέα» είναι ένα έργο που αξιοποιεί τα ΔΥΝΑΤΑ των τομέων της Γεωργίας και των Τροφίμων στην CBA, η οποία όχι μόνο παραδοσιακά ήταν ένα από τα δυνατά της σημεία, αλλά επιπλέον δείχνει μεγάλο δυναμισμό σήμερα. Ωστόσο, και στις δύο πλευρές των συνόρων, ο κλάδος χαρακτηρίζεται από σημαντική έλλειψη διαθέσιμου ανθρώπινου κεφαλαίου με ικανότητα παρακολούθησης και προσαρμογής στις προκλήσεις που θέτει το διαρκώς μεταβαλλόμενο φυσικό περιβάλλον και περιβάλλον της αγοράς.
 
Ταυτόχρονα, οι νέοι επαγγελματίες υψηλής ειδίκευσης δεν διαθέτουν την τεχνική και οικονομική υποστήριξη για να κάνουν χρήση των ικανοτήτων τους στην αγορά. Ως εκ τούτου, η ανταγωνιστικότητα του κλάδου σταδιακά χάνει το πλεονέκτημα και σημαντικές δυνατότητες παραμένουν αναξιοποίητες. Το έργο φιλοδοξεί να αντιμετωπίσει αυτά τα ζητήματα προωθώντας την επιχειρηματικότητα για νέους επαγγελματίες υψηλής μόρφωσης προκειμένου να δημιουργήσουν νέες βιώσιμες αγροτικές επιχειρήσεις.
 
Συγκεκριμένα, φιλοδοξεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά με άλλα εργαλεία πολιτικής, όπως το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020 και το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και το RIS3 Κεντρικής Μακεδονίας και να καλύψει εντοπισμένες, αλλά ανεκπλήρωτες ανάγκες. Για το σκοπό αυτό, το έργο βασίζεται στην εκτεταμένη εμπειρία των εταίρων στον αγροδιατροφικό τομέα και την αγροτική ανάπτυξη.
 
Ο γενικός στόχος του έργου είναι ο εντοπισμός, η υποστήριξη και η έναρξη νέων επιχειρήσεων στον αγροδιατροφικό τομέα που έχουν δυνατότητες καινοτομίας και μπορούν να γίνουν πολλαπλασιαστές των πλεονεκτημάτων της περιοχής. Με βάση τις προσδιορισμένες ανάγκες και προτεραιότητες, το IDEAS θα επικεντρωθεί στην Έξυπνη Γεωργία και στις δύο χώρες και στην Υγεία και Ασφάλεια των Τροφίμων στη Βόρεια Μακεδονία. Το IDEAS θα υποστηρίξει επιχειρηματίες με υψηλή μόρφωση ώστε να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες και γνώσεις όχι μόνο στη γεωργία, αλλά και στις επιχειρήσεις, και θα παρέχει την πιο καινοτόμο και πολλά υποσχόμενη επιχορήγηση.
 
Τα κύρια αποτελέσματα του έργου θα είναι τα ακόλουθα:
(α) Εκστρατεία επικοινωνίας για την ενημέρωση των νέων καταρτισμένων επαγγελματιών για ευκαιρίες και διαδρομές σταδιοδρομίας στον αγροδιατροφικό τομέα που θα οδηγήσουν στη στρατολόγηση ιδεών για τα επόμενα στάδια.
(β) Εκπαίδευση στους δύο εντοπισμένους αγροδιατροφικούς τομείς και
(γ) Εκπαίδευση σε εργαστήριο Business Tools,
(δ) Δέκα 10 επιχορηγήσεις που θα υποστηρίξουν τις πιο καινοτόμες και ώριμες ιδέες που θα υποστηριχθούν επίσης μέσω
(ε) επιχειρηματική καθοδήγηση για να γίνουν 10 νέες ισχυρές επιχειρήσεις στον τομέα, διασφαλίζοντας έτσι τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
 
Οι εταίροι εργάστηκαν από κοινού για να σχηματίσουν ένα συνεκτικό και ολοκληρωμένο έργο. Το IDEAS συγκεντρώνει νέους επαγγελματίες υψηλής ειδίκευσης και έναν από τους πιο πολλά υποσχόμενους παραγωγικούς τομείς της CBA, χτίζοντας αναγνωρισμένα πλεονεκτήματα και καλύπτοντας βασικές ΑΝΑΓΚΕΣ όπως "η μείωση της ανεργίας (περιορισμός του δημογραφικού ελλείμματος) καθώς και «βασικές προτεραιότητες, χρήση εργατικού δυναμικού σε μικρά αστικά κέντρα», «Εκμεταλλεύσου τις δυνατότητες τεχνολογίας και καινοτομίας» και «Σύνδεση ακαδημαϊκών ικανοτήτων με τοπικές ευκαιρίες».
 
Συνεργάτες:
 • ΙΔΡΥΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΓΕΥΓΕΛΙΑ
 • ΔΙΚΤΥΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
 • ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

 

Η διάρκεια του είναι 18 μήνες.
ECHO

Το«ECHO - Engaging Citizens in land Science: the road to Healthier Soils» είναι μια Δράση Έρευνας και Καινοτομίας που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο του Προγράμματος Horizon Europe, θέμα HORIZON-MISS-2022-SOIL-01-09. Το έργο ξεκίνησε την 1η Ιουνίου 2023 και θα διαρκέσει 4 χρόνια.

Το έργο βασίζεται σε τρεις βασικές αρχές: τη συμμετοχή των πολιτών, την ενδυνάμωσή τους με γνώσεις και ενεργό ρόλο στη συλλογή δεδομένων και τη δυνατότητα συμμετοχής τους στη λήψη αποφάσεων για θέματα εδάφους.

Η κοινοπραξία ECHO αποτελείται από 16 εταίρους:

 • 10 κορυφαίαπανεπιστήμιακαιερευνητικάκέντρα(Free University of Bolzano-Bozen, University of Hohenheim, FCIENCIAS.ID καιUniversity of Lisboa, University of Bologna, The James Hutton Institute, University of Eastern Finland, American Farm School, University Stefan Cel Mare Suceava, ΠανεπιστήμιοτηςΕξτρεμαδούρα),
 • 4 ΜΜΕ(Solutopus, Plantpress, Quanta Labs, Ambienta),
 • και 2 ιδρύματα (Ibercivis, Resoil).

Οι συμμετέχοντες από μικρές εταιρείες και ιδρύματα, ως εκπρόσωποι των επιχειρήσεων και της κοινωνίας των πολιτών, συμπληρώνουν τους ειδικούς του εδάφους και των κοινωνικών επιστημών των ακαδημαϊκών εταίρων και είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων του έργου ECHO. Το έργο ECHO θα παράγει νέα δεδομένα για την κατάσταση της υγείας των εδαφών της ΕΕ, συμπληρώνοντας την υπάρχουσα χαρτογράφηση και παρακολούθηση του εδάφους στα κράτη μέλη της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του EU Soil Observatory (EUSO). Το έργο θα αναπτύξει και θα υλοποιήσει 28 εξατομικευμένες επιστημονικές πρωτοβουλίες πολιτών στα κράτη μέλη της ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη διαφορετικές χρήσεις της γης, διαφόρων τύπων εδάφους και βιογεωγραφικές περιοχές, καθώς και τις ανάγκες των ενδιαφερομένων.

 

https://echosoil.eu/

 

BBionets

Ο"BBioNets - Creation and promotion of Forest and Agriculture Networks to boost Bio-Based Technologies adoption and Value Chain development" είναι μια "Καινοτόμος διακυβέρνηση, περιβαλλοντικές παρατηρήσεις και ψηφιακές λύσεις για την υποστήριξη της Πράσινης Συμφωνίας" που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο του Προγράμματος Horizon Europe, θέμα HORIZON-CL6-2023-GOVERNANCE-01-18. Το έργο θα ξεκινήσει στα τέλη του 2023 και θα διαρκέσει 3 χρόνια.

Ως απάντηση στην αυξανόμενη ανάγκη για πρωτοβουλίες βάσης και ανταλλαγή γνώσεων για την αντιμετώπιση μεγάλων προκλήσεων όπως η κλιματική ανθεκτικότητα και ο αυξημένος μετριασμός των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, υποστηρίζοντας παράλληλα μηδενικά απόβλητα και κυκλική οικονομία με επαναχρησιμοποίηση βιομάζας, το BBioNets θα αποτελέσει απάντηση στην αυξανόμενη ανάγκη για πρωτοβουλίες βάσης και ανταλλαγή γνώσεων για την αντιμετώπιση μεγάλων προκλήσεων, όπως η ανθεκτικότητα στο κλίμα και ο αυξημένος μετριασμός των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, ενώ υποστηρίζει τα μηδενικά απόβλητα και την κυκλική οικονομία με επαναχρησιμοποίηση βιομάζας, το BBioNets θα αποτελέσει ένα θεματικό δίκτυο που θα βασίζεται και θα προωθεί περαιτέρω το έργο που εκτελείται από Επιχειρησιακές Ομάδες EIP AGRI (OGs) όσον αφορά τη διαχείριση ή/και την επεξεργασία γεωργικής και δασικής βιομάζας με τεχνολογίες βιολογικής βάσης (BBTs).

Εφαρμόζοντας το μοντέλο της πενταπλής έλικας και μια προσέγγιση πολλαπλών παραγόντων τόσο εντός της ίδιας της κοινοπραξίας όσο και στις επί τόπου δραστηριότητες, η BBioNets θα δημιουργήσει 6 περιφερειακά Δασικά και Γεωργικά Δίκτυα - FANs (IE, ES, IT, GR, PL, CZ) που θα εξασφαλίσουν ισορροπία στην εκπροσώπηση όλων των ενδιαφερόμενων μερών. Οι FANs θα προσδιορίσουν τις τοπικές ανάγκες και, μέσω της συνδημιουργίας και κοινών δράσεων, θα δώσουν προτεραιότητα σε συγκεκριμένα BBT, θα επωφεληθούν και θα επικυρώσουν το γνωστικό υλικό που αναπτύχθηκε από την κοινοπραξία που βασίζεται σε προηγούμενα αποτελέσματα έργων που χρηματοδοτήθηκαν από την OG και την ΕΕ. Θα βοηθήσουν την BBioNets να μοιραστεί τη ΒΒΤsγνώση έτοιμη για πρακτική σε αγρότες και δασοκόμους, ενισχύοντας τον (επανα)προσδιορισμό των αλυσίδων αξίας, τονώνοντας τη διασταυρούμενη γονιμοποίηση πέρα από τα σύνορα και φέρνοντας την Ευρώπη στην πρώτη γραμμή της γεωργίας, της δασοκομίας και της βιοοικονομίας με οικονομικά βιώσιμες και βιώσιμων πρακτικών. 

Τα στέρεα θεμέλια και η δύναμη της BBioNets βρίσκονται:                                 

 1. στα ευρεία δίκτυα των εταίρων της που καλύπτουν τον κόσμο της γεωργίας, της δασοκομίας και της βιοοικονομίας
 2. μακροχρόνιες συνεργασίες με OG,
 3. εκτεταμένη γνώση τεχνολογιών και λύσεων που βασίζονται σε βιολογικά προϊόντα και
 4. μακρόχρονη εμπειρία στην ευαισθητοποίηση υπηρεσίες αύξησης, μεταφοράς γνώσης, δημιουργίας ικανοτήτων, δικτύωσης και δημιουργίας αλυσίδας αξίας.

 

Η κοινοπραξία BBioNets αποτελείται από 9 συμμετέχοντες:

 • MUNSTER TECHNOLOGICAL UNIVERSITY
 • TEAGASC - AGRICULTURE AND FOOD DEVELOPMENT AUTHORITY
 • CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA AGRARIA
 • INSTYTUT UPRAWY NAWOZENIA I GLEBOZNAWSTWA, PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
 • FUNDACION CORPORACION TECNOLOGICA DE ANDALUCIA
 • AMERICAN FARM SCHOOL POST SECONDARY EDUCATIONAL AND TRAINING ASSOCIATION
 • TEPRO CONSULTORES AGRICOLAS SL
 • FOCUS STRATEGIC THINKING CONSULTANTS P.C.
 • BIOEAST HUB CR, Z. U.

#DigiAgriFood

Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Πράσινη Μετάβαση της Αγροδιατροφικής Αλυσίδας Αξίας στην Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα.

Ο κόμβος #DigiAgriFood σκοπεύει να υποστηρίξει τον ψηφιακό και πράσινο μετασχηματισμό του αγροδιατροφικού τομέα της Ελλάδας, και απευθύνεται στον πρωτογενή τομέα, στις ΜΜΕ, σε clusters και άλλες καινοτόμες συνεργασίες καθώς και σε ενδιαφερόμενους δημόσιους φορείς. Για τον σκοπό αυτό, ο κόμβος στοχεύει να παρέχει πακέτα ολοκληρωμένων υπηρεσιών ψηφιοποίησης που θα είναι προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις των τελικών χρηστών. Η δοκιμή πριν την επένδυση, νέες δεξιότητες και εκπαίδευση, η δικτύωση, η συμβουλευτική για εύρεση επενδυτικών λύσεων και χρηματοδοτικών εργαλείων, η μεταφορά γνώσης και η τεχνολογία θα αποτελούν μέρος των πακέτων υπηρεσιών, εστιάζοντας σε έξυπνους περιφερειακούς τομείς εξειδίκευσης. Δεδομένης της παρουσίας εταίρων παρόχων τεχνολογίας, εκπαίδευσης και έρευνας στο πλαίσιο της συνεργασίας, ο κόμβος #DigiAgriFood φιλοδοξεί να γίνει ένας περιφερειακός, εθνικός και διεθνής κόμβος αναφοράς για υπηρεσίες υψηλής ποιότητας προς τον αγροδιατροφικό τομέα. Ο κόμβος #DigiAgriFood έχει γεωγραφική κάλυψη – περιοχή παρέμβασης τις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου και Θεσσαλίας. Επιπρόσθετα, ο κόμβος ειδικεύεται σε i) Τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης, ii) Προηγμένες Ψηφιακές Δεξιότητες, και iii) Ψηφιακό Μετασχηματισμό και Διαλειτουργικότητα. Για την επίτευξη όλων των παραπάνω ο κόμβος #DigiAgriFood θα λειτουργήσει πέντε "one-stop-shops" και δέκα "antennas/spots" τα οποία σχεδιάζονται να λειτουργήσουν ως σημεία εξυπηρέτησης, επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης με τις ομάδες στόχους.   

Ο κόμβος #DigiAgriFood έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μαζί με 135 ακόμη κόμβους, συμμετέχει στο δίκτυο καινοτομίας των European Digital Innovation Hubs (EDIHs) και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα “Ψηφιακή Ευρώπη 2021-2027”. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου, που υλοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος “Ψηφιακή Ευρώπη 2021-2027” ανέρχεται στα 4,2 εκατομμύρια ευρώ και η διάρκεια υλοποίησης του είναι 3 χρόνια.

Τα μέλη του κόμβου είναι:

 • το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Επικεφαλής εταίρος - Συντονιστής)
 • ΕΝΑ Σύμβουλοι Ανάπτυξης
 • το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 • το Ινστιτούτο Βιο-Οικονομίας και Αγροτικής Τεχνολογίας (iBO) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)
 • το Perrotis College της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής
 • Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Website:Αρχική - DigiAgriFood  

EDIH network:EDIH  

Linkedin:#DigiAgriFood

Facebook:#fb DigiAgriFood

 


 

Life RecOrgFert PLUS

Οργανικά-ορυκτά λιπάσματα με χρήση ανακτώμενων υπολειμμάτων θείου και πορτοκαλιού ως βιώσιμη ανάκτηση του εδάφους από την ερημοποίηση

Το Έργο με τη συμβολή του Προγράμματος LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης LIFE20 ENV/IT/000229, στοχεύει στην ανάκτηση αλκαλικών και άγονων εδαφών μέσω της τελικής ανάπτυξης και τελειοποίησης για την αγορά ενός νέου οργανικού-ορυκτού λιπάσματος. Αυτό το νέο οργανικό-ορυκτό λίπασμα παράγεται με κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας τεχνολογία χρησιμοποιώντας θείο αναμεμειγμένο με άργιλο μπεντονίτη (για να γίνει εύθρυπτο και εύκολο να απορροφηθεί από τα φυτά) και αποξηραμένες φλούδες πορτοκαλιού, τοπικά προερχόμενες από ρυπογόνα αγροτικά απόβλητα, όπως φλούδες πορτοκαλιού.

Το LIFERecOrgFertPLUS συμβάλλει στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (SDGs) που σχετίζονται όχι μόνο με την κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον αλλά και με τη φτώχεια, την ανισότητα και την ποιότητα ζωής, συγκεκριμένα:

·        Εύφορη γη: Το νέο οργανικό-ορυκτό λίπασμα (μετριασμός του φαινομένου της ερημοποίησης) συμβάλλει στην αποφυγή μετανάστευσης ανθρώπων από το ένα μέρος στο άλλο αναζητώντας εύφορη γη.

·        Αντιστροφή της διαδικασίας ερημοποίησης: Το νέο οργανικό-ορυκτό λίπασμα θα βοηθήσει στην αναστροφή της διαδικασίας ερημοποίησης, η οποία είναι μια συνεχής διαδικασία σε πολλές φτωχές χώρες, δημιουργώντας έτσι καλύτερες ευκαιρίες ζωής σε τοπικό επίπεδο.

·        Μείωση της βιοποικιλότητας του εδάφους: Το νέο οργανικό-ορυκτό λίπασμα θα αποτρέψει τη μείωση της βιοποικιλότητας του εδάφους, διατηρώντας μια φυσική ισορροπία και ένα πολυλειτουργικό οικοσύστημα, εισάγοντας εκ νέου οργανική ύλη στο έδαφος ταυτόχρονα.

·        Χωρίς χημικά συστατικά: Το νέο οργανικό-ορυκτό λίπασμα δεν έχει χημικά συστατικά και παράγεται μόνο με φυσικό συνδυασμό βασικών υλικών, επομένως δεν υπάρχει διήθηση χημικών συστατικών στα υπόγεια νερά όπως τα χημικά λιπάσματα.

Συνεργάτες:

·        Steel Belt Systems

·        F.Ili Branca

·        American Farm School Post-Secondary Educational and Training Association

·        UNIRC

·        ZOLFITAL 

Η διάρκεια του έργου είναι 3,5 χρόνια.

 

21st Century VET Coaching Project
 
Η αγορά εργασίας τον 21ο αιώνα είναι σε μια διαρκή διαδικασία αλλαγών. Η ψηφιοποίηση, η παγκοσμιοποίηση και η οικολογική μεταμόρφωση έχουν σημαντικό αντίκτυπο στις νέες θέσεις εργασίας. Η αγορά ζητά εργατικό δυναμικό που να διαθέτει ευεληξία, προσαρμοστικότητα, δεκτικότητα στην αλλαγή και δυνατότητες ανατροφοδότησης. Το «πακέτο» δεξιοτήτων του 21ου αι. αποτελεί τη βάση με την οποία μπορεί κανείς να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις της αγοράς εργασίας, ομως χρειάζεται διαρκή ενημέρωση καθώς αναδίωνται νέες ανάγκες σε διαφορετικά επίπεδα.
 
Ο στόχος του έργου 21cc είναι να προετοιμάσει μέντορες (company  coaches) επιχειρήσεων στον νέο τους ρόλο ως εκπαιδευτές πρακτικάριων και μαθητευόμενων στην εργασιακή τους εμπειρία. Στη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, θα περιγραφούν κριτήρια για επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν εργασιακή εκπαίδευση, δεξιότητες για τον ανανεωμένο ρόλο των company coaches, εργαλεία και μέθοδοι εκπαίδευσης καθώς και ένα πρότυπο Προσωπικό Πλάνο Δράσης όπου οι coaches θα μπορούν να αναλύουν τις δεξιότητες τους και να δημιουργούν εξατομικευμένα προγράμματα μάθησης. Τέλος, θα αναπτυχθεί μια διαδυκτυακή εφαρμογή όπου θα αποθηκεύονται τα σύμφωνα συνεργασίας μεταξύ των coaches και των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και η οποία θα υποστηρίζει την παρακολούθηση της ανάπτυξης δεξιοτήτων των μαθητευόμενων από τους coaches. 
 
Οι εταίροι που θα εργαστούν στο έργο είναι το Olustvere School of Service and Rural Economics της Εσθονίας, η Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή με την μεταλυκειακή εκπαίδευση και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής της Ελλάδας, το  Brandenburgische Technische Universitat Cottbus-Senftenberg της Γερμανίας, το Universidad De Valladolid της Ισπανίας και η BLANKCON της Ολλανδίας η οποία ηγείται του έργου μαζί με την M-Around Tanacsado es Szolgaltato Korlatolt Felelossegu Társaság της Ουγγαρίας.
 
Το έργο χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω των προγραμμάτων ERASMUS+ KA220 Strategic Partnership Projects Number 2021-2-HU01-KA220-VET-000049510 και θα υλοποιηθεί μέχρι τον Μάιο του 2024.
NextFOOD
To project NEXTFOOD για την εκπαίδευση των επαγγελματιών της επόμενης γενιάς στο σύστημα της αγροδιατροφής εγκρίθηκε για χρηματοδότηση από το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα Horizon 2020.

To πρόγραμμα αναμένεται να ξεκινήσει τον Απρίλιο του 2018 και ο στόχος του είναι να οδηγήσει την κρίσιμη μετάβαση σε ένα περισσότερο αειφόρο και ανταγωνιστικό σύστημα αγροδιατροφής, μέσα από το σχεδιασμό και την εφαρμογή εκπαιδευτικών και συστημάτων κατάρτισης. 

Ο συντονιστής του προγράμματος θα είναι το Πανεπιστήμιο Γεωργικών Επιστημών της Σουηδίας, ενώ το Γραφείο Στρατηγικών Προγραμμάτων της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής θα συντονίζει την ελληνική ομάδα, που περιλαμβάνει το Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης και την Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιέφερειας της Κεντρικής Μακεδονίας. 

Ανακοίνωση του προγράμματος 

Εναρκτήριος συνάντηση (kick off meeting)

Ιστότοπος του προγράμματος

TERMINET

Το TERMINET (nexT gEneRation sMart INterconnectEd ioT) στοχεύει στην ανάπτυξη μιας νέας και κατανεμημένης λύσης Τεχνητής Νοημοσύνης, αξιοποιώντας τεχνικές Federated Learning (FL) σε ένα μεγάλο αριθμό συσκευών IoT και τεράστιες ποσότητες δεδομένων. Η προτεινόμενη λύση θα χρησιμοποιήσει μεθόδους virtualization, Software Defined Networking (SDN) και network slicing προκειμένου να βελτιστοποιήσει την απόδοση της διαδικασίας εκπαίδευσης. Με τη χρήση του FL το σύστημα θα λειτουργεί αυτόνομα και θα κλιμακώνεται ανάλογα με τον αριθμό και τις υπολογιστικές δυνατότητες των διαθέσιμων κόμβων MEC.

Επιπλέον, το TERMINET θα διαθέτει μια πλατφόρμα μάθησης μεταξύ τομέων, όπου οι γνώσεις θα ανταλλάσσονται απρόσκοπτα. Τεχνολογίες Blockchain και κατανεμημένου καθολικού θα αξιοποιηθούν προκειμένου να εδραιωθεί η εμπιστοσύνη μεταξύ των κόμβων MEC καθώς και των δεδομένων τους. Επιπλέον, θα χρησιμοποιηθούν ελαφριά σχήματα κρυπτογράφησης προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια και το απόρρητο των χρηστών. Τέλος, θα προετοιμαστούν τρία σενάρια περιπτώσεων χρήσης σε διαφορετικούς τομείς (δηλαδή ενέργεια/μεταποίηση, υγεία, γεωργία) προκειμένου να επικυρωθεί η απόδοση της πλατφόρμας TERMINET.

https://terminet-h2020.eu/

Δρόμοι των Βαλκανίων/BalkanRoad project

Το έργο BalkanRoad αναφέρεται σε αγροκτήματα με μηδενικό ανθρακικό, υδάτινο αποτύπωμα και αποτύπωμα αποβλήτων, και προτίνει έναν οδικό χάρτη για στρατηγικές αειφορικής διαχείρισης  στον αγροδιατροφικό τομέα σε όλα τα Βαλκάνια.  

Εταίροι

Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ισντιτούτο

Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών -ΙΤΕ

Όμιλος Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής - Perrotis College

Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Συνεταιρισμός Αγροπεριβαλλοντικών Αγροτών, Βουλγαρία

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Τιράνων, Αλβανία

Ομοσπονδία Βιολογικών Παραγωγών Π.Γ.Δ.Μ., Π.Γ.Δ.Μ.

 

Εναρκτήριος Συνάντηση (6 Δεκεμβρίου 2017)

Δελτίο Τύπου (12 Ιανουαρίου 2018)

Έρευνα Ανάλυσης Χασμάτων (Gap Analysis)

Ιστοσελίδα του project

1η συνάντηση stakeholders στη Σόφια, 18-19 Οκτωβρίου 2018

OpenEARTH Conference 2020

Πρόγραμμα για τις επαγελματικές δεξιότητες στον τομέα του οικοτουρισμού

 

Tο θέμα του προγράμματος αυτού είναι η εναρμόνιση των επαγγελματικών δεξιοτήτων και των μαθησιακών αποτελεσμάτων στον τομέα του οικοτουρισμού με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πιστωτικών Μονάδων (ECVET) και το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων. Το πρόγραμμα περιλάμβάνει επίσης τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού και δύο κύκλους εκπαιδεύσεων.

Εταίροι:

 • Balkania, F.Y.R.O.M.
 • Aris, Ιταλία
 • Best, Αυστρία
 • Όμιλος Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής - Perrotis College
 • Itaca, Ιταλία,
 • FACE, F.Y.R.O.M.

Διάρκεια: 3 έτη

Δεύτερη συνάντηση εργασίας Σεπτέμβριος 2017

Τρίτη συνάντηση εργασίας Μάρτιος 2018

Τέταρτη συνάντηση εργασίας Σεπτέμβριος 2018

Πρόγραμμα για την επιχειρηματικότητα στην Ύπαιθρο

Σκοπός του προγράμματος αυτού είναι μέσα από τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού και μια σειρά εκπαιδεύσεων να υποστηρίξει νέους επιχειρηματίες να δημιουργήσουν ή να αναπτύξουν τη δραστηριότητά τους, στο χώρο της υπαίθρου, σε τομείς όπως η μελισσοκομία, ο αγροτουρισμός κ.α.

Εταίροι:

Probio, F.Y.R.O.M.

DRL, Ιρλανδία

Όμιλος Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής - Perrotis College

Mladiinfo, F.Y.R.O.M.

High Agricultural and Forestry School, F.Y.R.O.M. 

Ενδυνάμωση της ικανότητας των γεωργών για καλλιέργεια Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών μέσα από μεταφορά τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών
Το project CulT αποσκοπεί στην υποστήριξη των καλλιεργητών αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών, μέσα από μια σειρά δράσεων και προϊόντων, που περιλαμβάνει τον οδηγό καλλιέργειας αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών, εκπαιδεύσεις και ενημερωτικές δράσεις.
 
Εταίροι:
 • Όμιλος Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής - Perrotis College
 • Probio Dooel Skopje
 • Fondatsiya za Biologichno Zamedeliebioselena
 • J.P.Makedonski Sumi

 

Ανάπτυξη της απασχολησιμότητας / επιχειρηματικότητας στο γεωργικό τομέα για τους ΝΕΕΤs
To πρόγραμμα GLEAN προτείνει το σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού προγράμματος στον τομέα της γεωργίας και την κατάρτιση νέων από 15 έως και 29 ετών, που βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας, εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΝΕΕΤs). Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε από την 1η Φεβρουαρίου έως την 15η Ιουλίου 2016, ενώ το project ολοκληρώθηκε στις 31 Αυγούστου 2016.
 
 
Εταίροι:
 • Κέντρο Μελετών και Ανάλυσης Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας και Κοινωνιολογίας (Ιταλία)
 • MELIUS (Ιταλία)
 • Όμιλος Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής
 • Περιφέρεια του Χαέν (Ισπανία)
 • Κοινωνικός Συνεταιρισμός COpAPS (Ιταλία)
 
Μάθετε περισσότερες πληροφορίες και κατεβάστε τα παραδοτέα του προγράμματος από εδώ:
http://www.glean-project.eu/index_el.html 
 
 
 
NEO Το project GLEAN επιλέχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως παράδειγμα καλής πρακτικής. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ
 
 
 
 
Θεματοφύλακες του Περιβάλλοντος: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση των στρατηγικών για την πρόληψη της μόλυνσης εδαφικών και υδάτινων πόρων σε επιβαρυμένα εδάφη.
Το έργο επικεντρώνεται στην ανάπτυξη και την πιλοτική εφαρμογή ενός συνεκτικού πλαισίου (πλαίσιο GueardEn) στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με στόχο την υποστήριξη του σχεδιασμού και της εκτέλεσης τοπικών στρατηγικών για την πρόληψη και διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων που αφορούν στο έδαφος και τους υδάτινους πόρους. Κατά τη διάρκεια του έργου στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας, αναπτύχθηκε εκπαιδευτικό υλικό και υλοποιήθηκε μια σειρά καταρτίσεων σε ομάδες ελαιοπαραγωγών, ροδακινοπαραγωγών και εταιρείες των οποίων η δράση επηρεάζει την ποιότητα του νερού και του εδάφους, πάνω σε αειφορικές και φιλικές προς το περιβάλλον γεωργικές πρακτικές.
 
Το εταιρικό σχήμα του έργου GuardEn περιλαμβάνει φορείς από 11 περιοχές και 8 χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης:
 • Περιφέρεια Πελοποννήσου
 • Αμερικανική Γεωργική Σχολή
 • Κέντρο Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας Αττικής, (BIC of Attica)
 • Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδας (Σ.Β.Β.Ε.)
 • Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Plovdiv, Βουλγαρία
 • Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Βουλγαρίας
 • Πανεπιστήμιο Szent Istvan, Σχολή Γεωργικών και Περιβαλλοντικών Επιστημών, Ουγγαρία
 • Εμπορικό Επιμελητήριο Potenza, Ιταλία
 • Περιφερειακή Αρχή Γεωργίας, Δασοκομίας και Αγροδιατροφικού Τομέα, Veneto Agricoltura, Ιταλία
 • Περιφερειακό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Συνεταιριστικών Σπουδών, IRECOOP, Ιταλία
 • Περιφερειακή Αρχή Περιβαλλοντικής Προστασίας του Βενέτο, ARPAV, Ιταλία
 • Εθνικό Ινστιτούτο Έρευνας και Ανάπτυξης Βιολογικών Πόρων Τροφίμων, INCDBA, Ρουμανία
 • Γεωργικό και Δασοκομικό Επιμελητήριο, KGZS, Σλοβενία
 • Περιφερειακή Αρχή Ανάπτυξης, Zadar, Κροατία
 • Πανεπιστήμιο του Βελιγραδίου, Σχολή Γεωπονίας, Σερβία

Καινοτόμες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες μέσα από τη διεθνή συνεργασία Ελλάδας- Βουλγαρίας

Ο στόχος του προγράμματος είναι η εφαρμογή πρακτικών καταρτίσεων και η ενίσχυση των δυνατοτήτων για τη δικτύωση επιχειρηματιών του αγροδιατροφικού τομέα. Επίσης, στοχεύει στην ανάπτυξη επαγγελματικού περιγράμματος και την προώθηση της ανταλλαγής τεχνογνωσίας.
 
Εταίροι:
 • Ακαδημία επιχειρηματικότητας CEED Bulgaria 
 • Όμιλος Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής

Τοπικά σύμφωνα απασχόλησης
Το έργο έχει ως στόχο την ενδυνάμωση και την κινητοποίηση τοπικών παραγόντων, με σκοπό την ενίσχυση της απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένου του αγροδιατροφικού τομέα, μέσα από ειδικές μελέτες τοπικών αναγκών, υπηρεσίες συμβουλευτικής, κατάρτιση και δικτύωση των συμμετεχόντων του προγράμματος και μέσα από τη διοργάνωση συγκεκριμένων δράσεων πληροφόρησης για επαγγελματική αποκατάσταση.   
 
Εταίροι:
 • Ανατολική, Α.Ε.
 • Όμιλος Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής 
 • Δήμος Θέρμης, Πυλαίας/Χορτιάτη, Καλαμαριάς και Θερμαϊκού
 • Γνώση Αναπτυξιακή (ΜΚΟ) 
 • ΚΕΚ Ιδέα
 • Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας / τομέας Κεντρικής Μακεδονίας
Πιστοποίηση στον τομέα του Αγροτουρισμού

The ACT program looks to increase competitiveness and cooperation in the field of agrotourism, especially via the professional development of entrepreneurs in the sector. Program participants received training in the skills required to start an agro-tourism enterprise, and were certified following successful completion of the program.

Project partners

 • Όμιλος Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής - Perrotis College
 • Balkan Alliance of Hotel Association
 • St Kliment Ohridski University - Bitola

Deliverables

 • E-learning material and platform
 • Participation in International Agrotourism Conference and Development of Networks
American Farm School on Facebook American Farm School on Youtube American Farm School on Flickr American Farm School on Instagram American Farm School on Linkedin
 
© 2017-23 American Farm School
X
Είστε απόφοιτος;
Κρατήστε επαφή!