ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ   /   Ι. ΣΧΟΛΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ   /   Ειδικότητες
Ι. ΣΧΟΛΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Ειδικότητες

Οι ειδικότητες που προσφέρονται είναι οι εξής:

Τεχνικός συντήρησης και επισκευής γεωργικών μηχανημάτων

Οι σπουδές στην ειδικότητα «Τεχνικός συντήρησης και επισκευής γεωργικών μηχανημάτων» παρέχουν άρτια τεχνική κατάρτιση για την επιτυχή ενασχόληση με τα γεωργικά μηχανήματα.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών, ο απόφοιτος της ειδικότητας είναι σε θέση να συντηρεί και να επισκευάζει γεωργικά μηχανήματα, να οργανώνει αποθήκη ανταλλακτικών και να οργανώνει συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων.

Πιο συγκεκριμένα, μπορεί να εργαστεί ως:

 • Τεχνικός σε συνεργείο επισκευής και συντήρησης γεωργικών μηχανημάτων ή αυτοαπασχολούμενος.
 • Τεχνικός υπάλληλος σε κατάστημα εμπορίας γεωργικών μηχανημάτων ή αυτοαπασχολούμενος.
 • Τεχνικός υπάλληλος σε αποθήκη πώλησης ανταλλακτικών ή ακόμη και αυτοαπασχολούμενος.
 • Υπάλληλος σε οργανισμό ή γεωργική επιχείρηση ή συνεταιρισμό.

Τα μαθήματα γίνονται στο χώρο της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, στις αίθουσες και τα εργαστήρια του νέου εκπαιδευτικού κέντρου «Αλίκη Περρωτή» και στο εκπαιδευτικό αγρόκτημα της Σχολής όπου λειτουργεί και εργαστήριο γεωργικών μηχανημάτων.

Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής λειτουργούν πιστοποιημένα εκπαιδευτικά και εξεταστικά κέντρα που δίνουν τη δυνατότητα στους σπουδαστές να παραλάβουν τα παρακάτω πιστοποιητικά:

 • Πιστοποιητικό Γνώσεων Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων μέσω του εγκεκριμένου εκπαιδευτικού και εξεταστικού κέντρου από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων
 • Δίπλωμα Χειριστή Γεωργικού Ελκυστήρα μέσα από εξετάσεις.

Τέλος, μέσω του Κέντρου Δια βίου Μάθησης της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, προσφέρονται σεμινάρια ενηλίκων σε ευρύ φάσμα ειδικοτήτων του αγροδιατροφικού τομέα, τα οποία μπορεί να παρακολουθήσουν οι σπουδαστές παράλληλα με τις σπουδές τους.

Στέλεχος εμπορίας, διαφήμισης και προώθησης προϊόντων (Marketing)

Οι σπουδές στην ειδικότητα «Στέλεχος Εμπορίας, Διαφήμισης και Προώθησης Προϊόντων (Marketing)» παρέχουν στον απόφοιτο εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες με σκοπό να εφαρμόζει την επιστήμη και τις τεχνικές του Marketing για να υλοποιήσει αποτελεσματικά τα προγράμματα και τις αποφάσεις των ανωτέρων στελεχών που αναφέρονται στο σχεδιασμό και ανάπτυξη προϊόντων, στην προώθηση και προβολή τους καθώς και στην επιλογή και ανάπτυξη των δικτύων διανομής και διάθεσης των προϊόντων. Απασχολείται σε Τμήματα ή Διευθύνσεις της εμπορικής λειτουργίας, των επιχειρήσεων του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα.

Ο απόφοιτος της ειδικότητας απασχολείται κατά κανόνα σε Τμήματα ή Διευθύνσεις της εμπορικής λειτουργίας, των επιχειρήσεων του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα και σε διαφημιστικές εταιρείες. Ειδικότερα, το Στέλεχος Εμπορίας, Διαφήμισης και Προώθησης Προϊόντων (Μarketing), μπορεί να εργαστεί είτε ως μισθωτός είτε ως ελεύθερος επαγγελματίας.

Πιο συγκεκριμένα, το Στέλεχος Εμπορίας, Διαφήμισης και Προώθησης Προϊόντων (Μarketing)  μπορεί να απασχοληθεί είτε ως μισθωτός είτε ως ελεύθερος επαγγελματίας σε:

 • Εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις
 • Εταιρείες παροχής υπηρεσιών (ξενοδοχεία, τουριστικά γραφεία, εταιρείες τηλεπικοινωνιών, νοσοκομεία, εκπαιδευτήρια, εταιρείες consulting, κ.ά.)
 • Τράπεζες
 • Δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς
 • Μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς
 • Διαφημιστικές εταιρείες, εταιρείες δημοσίων σχέσεων, ερευνών αγοράς και δημοσκοπήσεων
 • Media shops
 • Εφημερίδες και περιοδικά, ραδιόφωνο, τηλεόραση
 • Εταιρείες web design κα ιe-commerce

 

Με την ολοκλήρωση των σπουδών του ο απόφοιτος της ειδικότητας «Στέλεχος Εμπορίας, Διαφήμισης και Προώθησης Προϊόντων (Μarketing)» είναι ικανός να:

 • χειρίζεται εξοπλισμό γραφείου σύγχρονης τεχνολογίας
 • πραγματοποιεί έρευνες marketing (συλλέγει, μελετά και επεξεργάζεται τα πρωτογενή στοιχεία και πληροφορίες που αφορούν τον καταναλωτή, τον προμηθευτή, τον ανταγωνισμό, τους μεσολαβητές, τα διαφημιστικά μέσα και την αποτελεσματικότητά τους κλπ)
 • αναλύει την κίνηση της αγοράς και προβλέπει τον όγκο πωλήσεων
 • συμμετέχει στις διαδικασίες σχεδιασμού, εισαγωγής και ανάπτυξης νέου προϊόντος στην αγορά
 • συγκεντρώνει στοιχεία για τις πωλήσεις, το κέρδος και τις επενδύσεις
 • εφαρμόζει τεχνικές προώθησης των πωλήσεων
 • πραγματοποιεί πωλήσεις τελικού προϊόντος.
Στέλεχος υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας (Logistics)

Οι σπουδές στην ειδικότητα «Στέλεχος Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics)» παρέχουν στον απόφοιτο εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες με σκοπό να εκτελεί εργασίες σχετικές με την λειτουργία της διεύθυνσης Εφοδιαστικής αλυσίδας της επιχείρησης (ή φορέα ή οργανισμού ή οντότητας) στην οποία εργάζεται. Στο αντικείμενο εργασίας του περιλαμβάνεται κατά βάση η συμμετοχή στις λειτουργίες της εφοδιαστικής αλυσίδας, ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη εισροή, εκροή, αποθήκευση και διάθεση αγαθών – υπηρεσιών της εκάστοτε επιχείρησης ή οργανισμού.

Ο απόφοιτος της ειδικότητας «Στέλεχος Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics)» αποκτά την απαραίτητη επιστημονική και τεχνική κατάρτιση που αφορά όλο το εύρος των λειτουργιών της επιχείρησης που άπτονται της εφοδιαστικής αλυσίδας, στις οποίες περιλαμβάνονται προμήθειες εμπορευμάτων ή πρώτων υλών (π.χ διαδικασίες διαγωνισμών κτλ), μεταφορές, αποθήκευση εξυπηρέτηση πελατών (customer service) και προμηθευτών, διανομή, παρακολούθηση και έλεγχος των εισροών, παρακολούθηση εκροών αγαθών– υπηρεσιών, ώστε να επιτυγχάνεται ο έλεγχος των αποθεμάτων, η παρακολούθηση και ο έλεγχος των παραγγελιών των πελατών αλλά και προμηθευτών, καθώς επίσης και η παρακολούθηση των τάσεων της αγοράς.

Πιο συγκεκριμένα, το Στέλεχος Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics) μπορεί να απσχοληθείτόσο στο δημόσιο τομέα όσο και στον ιδιωτικό στα τμήματα προμηθειών, διαχείρισης αποθεμάτων , διακίνησης υλικού ειδικότερα:

 • Νοσοκομεία και κλινικές
 • Μονάδες Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφάλειας.
 • Εμπορευματικά κέντρα – Τελωνεία, Αερολιμένες κτλ.
 • Δημόσιες επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΕΛΤΑ, ΟΤΕ κτλ.)
 • Οργανισμοί λιμένων και μεταφορών (ΟΣΕ).
 • Οργανισμοί Τοπικής και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).
 • Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας ( 3PL και 4PL).
 • Μεταφορικές, Ναυτιλιακές, Αεροπορικές, Ξενοδοχειακές, Εμπορικές και λοιπές διαμετακομιστικές επιχειρήσεις.
 • Βιομηχανίες-Βιοτεχνίες.
 • Επιχειρήσεις Ηλεκτρονικού Εμπορίου.
 • Εταιρείες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα εφοδιαστικής διαχείρισης.
 • Εταιρειών πληροφοριακών συστημάτων που έχουν σχέση με Logistics. Εταιρείες πληροφοριακών συστημάτων που έχουν σχέση με Logistics.
 • Τραπεζικός κλάδος.

 

Με την ολοκλήρωση των σπουδών του ο απόφοιτος της ειδικότητας «Στέλεχος Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics)» είναι ικανός να:

 • Συντάσσει και αποστέλλει παραγγελίες (κώδικας επικοινωνίας).
 • Χειρίζεται προγράμματα εξειδικευμένα στις προμήθειες.
 • Γνωρίζει τους όρους μεταφορών (INCOTERMS).
 • Κατέχει γνώσεις χρήσης εγχειριδίου ISO 9001:2000 ή HACCP ή άλλων σχετικών του αντικειμένου της επιχείρησης ή job description (συνεργάζεται με τμήματα όπως αποθήκη, μεταφορά κ.λ.π. και σαν εποπτεία και έλεγχο στηρίζεται στις γνώσεις των παραπάνω εγχειριδίων).
 • Γνωρίζει τα τεχνικά χαρακτηριστικά και φυσικές ιδιότητες των εμπορευμάτων (π.χ. χημικά τρόφιμα, φαρμακευτικά κ.α) καθώς και του συστήματος JIT.
 • Κατέχει γνώσεις των ιδιαιτεροτήτων του πελατολογίου της επιχείρησης (πρόσβαση σε δρόμους, ώρες παραλαβής κλπ).
 • Εφαρμόζει τις ειδικές αρχές λειτουργίας αποθήκης.
 • Υιοθέτει την συγκριτικής αξιολόγησης αναφορικά με διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας (Benchmarking).
Στέλεχος διατροφής και διαιτολογίας

Οι σπουδές στην ειδικότητα «Στέλεχος Διατροφής και Διαιτολογίας» παρέχουν στον απόφοιτο εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες με σκοπό να ασχολείται επαγγελματικά και σε επιστημονικό επίπεδο με την υγιεινή διατροφή και τη δίαιτα.

Ο απόφοιτος της ειδικότητας «Στέλεχος Διατροφής και Διαιτολογίας», με τις επιστημονικές γνώσεις που έχει αποκτήσει είναι σε θέση να καταρτίσει το εβδομαδιαίο, ημερήσιο ή μηνιαίο πλάνο διατροφής είτε για άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας είτε για υγιή άτομα.  Μπορεί για να εργαστεί κατά μόνας ή στο πλαίσιο ομάδας, επικουρώντας το έργο των υπευθύνων, πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ και ΑΤΕΙ).

Πιο συγκεκριμένα,  ο απόφοιτος της ειδικότητας ««Στέλεχος Διατροφής και Διαιτολογίας» μπορεί να απασχοληθεί σε:

 • Γραφεία διαιτολόγων διατροφολόγων
 • Ινστιτούτα αδυνατίσματος
 • Κέντρα αισθητικής και ομορφιάς-Πολυδύναμα κέντρα
 • Καταστήματα υγιεινών τροφών
 • Οίκους ευγηρίας
 • Υπηρεσίες Catering
 • Παιδικούς σταθμούς
 • Κατασκηνώσεις
 • Νηπιαγωγεία
 • Σχολεία
 • Φαρμακεία
 • Κλινικές
 • Νοσοκομεία
 • Θεραπευτήρια

του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα στην Ελλάδα και στις χώρες της Ε.Ε.

 

Με την ολοκλήρωση των σπουδών του ο απόφοιτος της ειδικότητας «Στέλεχος Διατροφής και Διαιτολογίας» έχει αποκτήσει:

 • Ικανότητα προγραμματισμού και οργάνωσης ενός διαιτολογικού χώρου ή χώρου μαζικής εστίασης.
 • Ικανότητα εκτέλεσης με ακρίβεια τεχνικών παρασκευής τροφίμων.
 • Ικανότητα εκτέλεσης με ακρίβεια τεχνικών επικοινωνίας με τον πελάτη.
 • Ικανότητα παρασκευής και διανομής φαγητών σε νοσοκομεία, ώστε το φαγητό των ασθενών να παρασκευάζεται σύμφωνα με το συνταγμένο διαιτολόγιο.
 • Ικανότητα συγκέντρωσης βασικών ανθρωπομετρικών δεδομένων.
 • Ικανότητα συγκέντρωσης βασικών δεδομένων διατροφικής αξιολόγησης.
 • Ικανότητα αναγνώρισης βασικών τεχνικών σύνταξης διαιτολογίου.
Στέλεχος επιχειρήσεων τυποποίησης, μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων

Οι σπουδές στην ειδικότητα «Στέλεχος επιχειρήσεων τυποποίησης, μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων» παρέχουν  πιστοποιημένες γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματικές αξίες, απαραίτητες για την επιτυχή ενασχόληση σε επιχειρήσεις του τομέα δευτερογενούς παραγωγής αγροτικών προϊόντων .

Ο απόφοιτος της ειδικότητας μπορεί να εργαστεί ως εξειδικευμένο στέλεχος  σε εμπορικές και μεταποιητικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των νωπών και  μεταποιημένων προϊόντων φυτικής και ζωικής παραγωγής, σε συνεργατικά σχήματα ή ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Πιο συγκεκριμένα, το στέλεχος επιχειρήσεων τυποποίησης, μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων μπορεί να απασχοληθεί σε:

 • Μονάδες συσκευασίας, τυποποίησης, διαλογής, συντήρησης, ψύξης και αποθήκευσης νωπών οπωροκηπευτικών
 • Μονάδες μεταποίησης προϊόντων φυτικής και ζωικής παραγωγής
 • Εμπορικές επιχειρήσεις αγροτικών προϊόντων
 • Συνεταιρισμούς, ομάδες παραγωγών ή άλλα συνεταιριστικά σχήματα με καθετοποιημένες μονάδες παραγωγής αγροτικών προϊόντων
 • Εταιρίες παροχής συμβουλευτικής σχετικά με την ίδρυση και των εκσυγχρονισμό μεταποιητικών μονάδων αγροτικών προϊόντων
 • Ατομική επιχείρηση, ως ιδιοκτήτης καθετοποιημένης μονάδας παραγωγής και εμπορίας αγροτικών προϊόντων

Με την ολοκλήρωση των σπουδών του ο απόφοιτος της ειδικότητας Στέλεχος επιχειρήσεων τυποποίησης, μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών» είναι ικανός να:

 • Συμμετέχει σε όλο το φάσμα των λειτουργιών της εμπορίας αγροτικών προϊόντων, από την παραλαβή των νωπών προϊόντων μέχρι την αποθήκευση και διακίνηση του τελικού συσκευασμένου προϊόντος.
 • Προτείνει και συμμετέχει στην ανάπτυξη νέων προϊόντων στην αγορά, από το σχεδιασμό μέχρι την εμπορία του
 • Συλλέγει, επεξεργάζεται και συνδυάζει τα στοιχεία που αφορούν τις προτιμήσεις του καταναλωτή, τις διαθέσιμες πρώτες ύλες και τους προμηθευτές, τον ανταγωνισμό, τα διαφημιστικά μέσα και την αποτελεσματικότητά τους στην επιτυχή εμπορία ενός αγροτικού προϊόντος
 • Συμμετέχει στη διαδικασία τιμολόγησης των προϊόντων και εύρεσης λύσεων  για τη μείωση του κόστους παραγωγής
 • Υποστηρίζει ή και διαχειρίζεται τη διοικητική λειτουργία της επιχείρησης
 • Μελετά και ενσωματώνει διαδικασίες καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων
 • Εξασφαλίζει την εφαρμογή διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον, σύμφωνων με συγκεκριμένα συστήματα διασφάλισης ποιότητας

Τα μαθήματα γίνονται στο χώρο της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, στις αίθουσες και τα εργαστήρια του νέου εκπαιδευτικού κέντρου «Αλίκη Περρωτή» και στο εκπαιδευτικό αγρόκτημα της Σχολής (εργαστήριο ανάπτυξης νέων προϊόντων, οινοποιείο, κέντρο ελιάς, γαλακτοκομείο, τυροκομείο, τυποποιητήριο-συσκευαστήριο λαχανικών κλπ).

Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής λειτουργούν πιστοποιημένα εκπαιδευτικά και εξεταστικά κέντρα που δίνουν τη δυνατότητα στους σπουδαστές να παραλάβουν τα παρακάτω πιστοποιητικά:

 • Πιστοποιητικό Γνώσεων Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων μέσω του εγκεκριμένου εκπαιδευτικού και εξεταστικού κέντρου από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων 
 • Δίπλωμα Χειριστή Γεωργικού Ελκυστήρα μέσα από εξετάσεις

Τέλος, μέσω του Κέντρου Δια βίου Μάθησης 2 της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, προσφέρονται σεμινάρια ενηλίκων σε ευρύ φάσμα ειδικοτήτων του αγροδιατροφικού τομέα, τα οποία μπορεί να παρακολουθήσουν οι σπουδαστές παράλληλα με τις σπουδές τους.

Διαχειριστής γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων

Οι σπουδές στην ειδικότητα «Διαχειριστής γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων» παρέχουν  πιστοποιημένες γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματικές αξίες, απαραίτητες για επιτυχή επαγγελματική εξέλιξη στον συνεχώς αναπτυσσόμενο πρωτογενή αγροδιατροφικό τομέα.

Ο απόφοιτος της ειδικότητας θα είναι σε θέση να οργανώνει και να διαχειρίζεται μια βιώσιμη αγροτική εκμετάλλευση, έχοντας αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες ώστε να κατανοεί και να εφαρμόζει καινοτόμες και ορθές πρακτικές βελτιστοποίησης της αγροτικής παραγωγής σε επίπεδο ποιοτικού προϊόντος μέσα από την ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης.

Ο διαχειριστής γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων μπορεί να εργαστεί ως:

 • Επικεφαλής αγροτικής εκμετάλλευσης
 • Υπεύθυνος διαχείρισης αγροτικής εκμετάλλευσης
 • Σύμβουλος ή στέλεχος συλλογικών αγροτικών οργανώσεων

Με την ολοκλήρωση των σπουδών του ο απόφοιτος της ειδικότητας Διαχειριστής γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων είναι ικανός να:

 • Κατέχει τις έννοιες και τις αρχές που διέπουν την παραγωγή αγροτικών προϊόντων και την οργάνωση και διοίκηση μιας μικρομεσαίας επιχείρησης (ΜμΕ)
 • Κατέχει σε ικανοποιητικό επίπεδο τις διαδικασίες, τις μεθόδους και τις εφαρμογές των νέων τεχνολογιών στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων
 • Εκτελεί τις προβλεπόμενες ενέργειες για τη διασφάλιση των απαιτήσεων υγιεινής και ασφάλειας, σύμφωνα και με τη νομοθεσία
 • Συνδυάζει τους διαθέσιμους πόρους για την αποτελεσματική λειτουργία της εκμετάλλευσης στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης
 • Χρησιμοποιεί τις κατάλληλες δεξιότητες επιχειρηματικότητας μέσα από υπεύθυνη ομαδική εργασία
 • Κατέχει τις πρακτικές έννοιες, μηχανισμούς και νομοθεσίες που διέπουν την εφαρμογή της ΚΑΠ 2015-2020

Τα μαθήματα γίνονται στο χώρο της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, στις αίθουσες και τα εργαστήρια του νέου εκπαιδευτικού κέντρου «Αλίκη Περρωτή» και στο εκπαιδευτικό αγρόκτημα της Σχολής (εργαστήριο ανάπτυξης νέων προϊόντων, οινοποιείο, κέντρο ελιάς, γαλακτοκομείο, τυροκομείο κλπ) .

Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής λειτουργούν πιστοποιημένα εκπαιδευτικά και εξεταστικά κέντρα που δίνουν τη δυνατότητα στους σπουδαστές να παραλάβουν τα παρακάτω πιστοποιητικά:

 • Πιστοποιητικό Γνώσεων Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων μέσω του εγκεκριμένου εκπαιδευτικού και εξεταστικού κέντρου από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων 
 • Δίπλωμα Χειριστή Γεωργικού Ελκυστήρα μέσα από εξετάσεις

Τέλος, μέσω του Κέντρου Δια βίου Μάθησης 2 της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, προσφέρονται σεμινάρια ενηλίκων σε ευρύ φάσμα ειδικοτήτων του αγροδιατροφικού τομέα, τα οποία μπορεί να παρακολουθήσουν οι σπουδαστές παράλληλα με τις σπουδές τους.

Τεχνικός αμπελουργίας & οινολογίας

Οι σπουδές στην ειδικότητα «Τεχνικός Αμπελουργίας & Οινοτεχνίας» παρέχουν  πιστοποιημένες γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματικές αξίες, απαραίτητες για την επιτυχή ενασχόληση στο χώρο της αμπελουργίας και οινοτεχνίας.

Ο απόφοιτος της ειδικότητας μπορεί να εργαστεί ως εξειδικευμένος τεχνικός σε αμπελουργικές, οινοποιητικές ή μικτές αμπελοοινικές επιχειρήσεις διάφορων μορφών, καλύπτοντας ανάγκες τεχνικής, οργανωτικής και διαχειριστικής φύσεως σε όλες τις φάσεις της παραγωγικής, μεταποιητικής και εμπορικής διαδικασίας.

Πιο συγκεκριμένα, ο Τεχνικός Αμπελουργίας & Οινοποιίας μπορεί να απασχοληθεί σε:

 • ιδιωτικούς, συνεταιριστικούς ή κρατικούς αμπελώνες φυτώρια
 • οινοβιομηχανίες και εργοστάσια σταφίδας
 • φορείς εμπορίας και τυποποίησης
 • οινολογικά εργαστήρια
 • ιδρύματα και Σταθμούς έρευνας
 • φορείς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ.ά.

Με την ολοκλήρωση των σπουδών του ο Τεχνικός Αμπελουργίας & Οινοποιίας είναι ικανός να:

 • Εγκαθιστά παραγωγικό αμπελώνα, είτε μητρικές φυτείες υποκειμένων/εμβολιοληψίας, διακρίνοντας την κατάλληλη θέση, προετοιμάζοντας το έδαφος και επιλέγοντας το σωστό πολλαπλασιαστικό υλικό
 • Εκτελεί τις καλλιεργητικές φροντίδες της αμπέλου, εφαρμόζοντας ορθές γεωργικές πρακτικές
 • Χειρίζεται γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία, εργαστηριακά όργανα και υλικά, λαμβάνοντας και τηρώντας τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων
 • Γνωρίζει όλα τα στάδια παραγωγής αμπελοοινικών προϊόντων, από την ωρίμανση του σταφυλιού και τη συγκομιδή, μέχρι τη συσκευασία/εμφιάλωσή τους, καθώς και μεθόδους συντήρησης, διαύγασης, φιλτραρίσματος και παλαίωσης
 • Ασκεί οργανοληπτικούς ελέγχους και διενεργεί  ποιοτικούς ελέγχους των αμπελοοινικών προϊόντων
 • Τηρεί και επεξεργάζεται τα οικονομικά στοιχεία της αμπελοοινικής επιχείρησης

Τα μαθήματα γίνονται στο χώρο της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, στο νέο εκπαιδευτικό κέντρο «Αλίκη Περρωτή» και στο εκπαιδευτικό αγρόκτημα της Σχολής (αμπελώνας, οπωρώνας, οινοποιείο, εργαστήριο γεωργικών μηχανημάτων κλπ) .

Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής λειτουργούν πιστοποιημένα εκπαιδευτικά και εξεταστικά κέντρα που δίνουν τη δυνατότητα στους σπουδαστές να παραλάβουν τα παρακάτω πιστοποιητικά:

 • Πιστοποιητικό Γνώσεων Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων μέσω του εγκεκριμένου εκπαιδευτικού και εξεταστικού κέντρου από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων 
 • Δίπλωμα Χειριστή Γεωργικού Ελκυστήρα μέσα από εξετάσεις

Τέλος, μέσω του Κέντρου Δια βίου Μάθησης 2 της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, προσφέρονται σεμινάρια ενηλίκων σε ευρύ φάσμα ειδικοτήτων του αγροδιατροφικού τομέα, τα οποία μπορεί να παρακολουθήσουν οι σπουδαστές παράλληλα με τις σπουδές τους. 

Τεχνικός δενδροκομίας και εναλλακτικών δενδρωδών καλλιεργειών

Οι σπουδές στην ειδικότητα «Τεχνικός δενδροκομίας και εναλλακτικών δενδρωδών καλλιεργειών» παρέχουν  πιστοποιημένες γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματικές αξίες, απαραίτητες για την επιτυχή ενασχόληση στο χώρο της καλλιέργειας δενδροκομικών ειδών, παραδοσιακών, εναλλακτικών παραγωγικών και καλλωπιστικών.

Ο απόφοιτος της ειδικότητας μπορεί να εργαστεί ως παραγωγός δενδροκομικών προϊόντων είτε ως ελεύθερος επαγγελματίας/καλλιεργητής, είτε σε αγροτικές συλλογικές οργανώσεις (ομάδες παραγωγών, συνεταιριστικές οργανώσεις κλπ.), σε εταιρίες που ασχολούνται με την τυποποίηση, συσκευασία, αποθήκευση/ψύξη και εμπορία φρούτων, με τον πολλαπλασιασμό και εμπορία των φυτών και το αστικό πράσινο σε φορείς του δημοσίου ή σε ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Πιο συγκεκριμένα, ο Τεχνικός δενδροκομίας και εναλλακτικών δενδρωδών καλλιεργειών μπορεί να εργαστεί ως:

 • Παραγωγός προϊόντων δενδροκομίας συμβατικής/ολοκληρωμένης/βιολογικής διαχείρισης
 • Παραγωγός πολλαπλασιαστικού υλικού
 • Τεχνίτης κλαδέματος καρποφόρων/καλλωπιστικών δένδρων
 • Υπεύθυνος τμήματος σε επιχείρηση συσκευασίας, τυποποίησης, αποθήκευσης και εμπορίας φρούτων
 • Στέλεχος παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε συλλογικές αγροτικές οργανώσεις παραγωγής δενδροκομικών προϊόντων

Με την ολοκλήρωση των σπουδών του ο Τεχνικός δενδροκομίας και εναλλακτικών δενδρωδών καλλιεργειών είναι ικανός να:

 • Παράγει υγιές πολλαπλασιαστικό υλικό εγγενώς και αγενώς
 • Σχεδιάζει και εγκαθιστά έναν νέο οπωρώνα και να εκτελεί όλες τις απαραίτητες καλλιεργητικές φροντίδες (λίπανση, κλάδεμα, φυτοπροστασία)
 • Επιλέγει τα κατάλληλα είδη, ποικιλίες, υποκείμενα, ανάλογα με τις εδαφοκλιματικές συνθήκες
 • Προετοιμάζει κατάλληλα το έδαφος και σχεδιάζει και εγκαθιστά στραγγιστικό, αρδευτικό δίκτυο και σύστημα υποστύλωσης των δένδρων
 • Εφαρμόζει συστήματα ολοκληρωμένης και βιολογικής διαχείρισης
 • Αναλαμβάνει την οργάνωση μιας εκμετάλλευσης παραγωγής ή επιχείρησης τυποποίησης, συσκευασίας, αποθήκευσης δενδροκομικών προϊόντων
 • Υπολογίζει το κόστος παραγωγής και λαμβάνει αποφάσεις σχετικές με την εγκατάσταση παραδοσιακών ή εναλλακτικών δενδροκομικών καλλιεργειών και την εμπορία των δενδροκομικών προϊόντων

Τα μαθήματα γίνονται στο χώρο της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, στο νέο εκπαιδευτικό κέντρο «Αλίκη Περρωτή» και στο εκπαιδευτικό αγρόκτημα της Σχολής (οπωρώνας, ελαιώνας, αμπελώνας κέντρο ελιάς, εργαστήριο γεωργικών μηχανημάτων κλπ) .

Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής λειτουργούν πιστοποιημένα εκπαιδευτικά και εξεταστικά κέντρα που δίνουν τη δυνατότητα στους σπουδαστές να παραλάβουν τα παρακάτω πιστοποιητικά:

 • Πιστοποιητικό Γνώσεων Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων μέσω του εγκεκριμένου εκπαιδευτικού και εξεταστικού κέντρου από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων 
 • Δίπλωμα Χειριστή Γεωργικού Ελκυστήρα μέσα από εξετάσεις

Τέλος, μέσω του Κέντρου Δια βίου Μάθησης 2 της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, προσφέρονται σεμινάρια ενηλίκων σε ευρύ φάσμα ειδικοτήτων του αγροδιατροφικού τομέα, τα οποία μπορεί να παρακολουθήσουν οι σπουδαστές παράλληλα με τις σπουδές τους.

Διαχειριστής συστημάτων εκτροφής αγροτικών ζώων

Οι σπουδές στην ειδικότητα «Διαχειριστής συστημάτων εκτροφής αγροτικών ζώων» παρέχουν  πιστοποιημένες θεωρητικές και τεχνικές γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματικές αξίες, απαραίτητες για την επιτυχή ενασχόληση με την εκτροφή αγροτικών ζώων.

Ο απόφοιτος της ειδικότητας αποκτά την απαραίτητη επιστημονική και τεχνική κατάρτιση για να ξεκινήσει ή να αναβαθμίσει την ήδη υπάρχουσα εκτροφή του, με γνώμονα την ευζωία των ζώων, τη γενετική βελτίωση του ζωικού κεφαλαίου και τη βιοασφάλεια της μονάδας και των παραγομένων προϊόντων.

Πιο συγκεκριμένα, ο διαχειριστής συστημάτων εκτροφής αγροτικών ζώων μπορεί να απασχοληθεί ως:

 • ελεύθερος επαγγελματίας κτηνοτρόφος ή ιδιοκτήτης αγροτικής εκμετάλλευσης μικτής παραγωγικής κατεύθυνσης (φυτικής-ζωικής)
 • διαχειριστής μονάδας εκτροφής αγροτικών ζώων
 • στέλεχος επιχειρήσεων ζωοτροφών, εξοπλισμού μονάδων εκτροφής αγροτικών ζώων, κλπ.
 • σύμβουλος ιδιωτών κτηνοτρόφων και αγροτικών συλλογικών οργάνων σε θέματα εκτροφής (ενσταυλισμού, κατάρτισης σιτηρεσίων, επιλογής φυλών) κλπ.

Με την ολοκλήρωση των σπουδών του ο απόφοιτος της ειδικότητας διαχειριστής συστημάτων εκτροφής αγροτικών ζώων είναι ικανός να:

 • οργανώνει και να διαχειρίζεται μια βιώσιμη αγροτική εκμετάλλευση
 • εξασφαλίζει τη βιοασφάλεια της μονάδας και των παραγόμενων προϊόντων
 • φροντίζει για την προστασία του περιβάλλοντος με την ορθή διαχείριση των λυμάτων, καθώς και για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων στην εκμετάλλευση
 • παρακολουθεί την πορεία της υγείας του ζωικού κεφαλαίου και ενημερώνει τον κτηνίατρο
 • καταρτίζει σιτηρέσια ανάλογα με την παραγωγική κατεύθυνση, την ηλικία και τις ανάγκες του ζωικού κεφαλαίου
 • συμμορφώνεται με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία που διέπει τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις
 • χειρίζεται τον κτηνοτροφικό εξοπλισμό και τα μηχανήματα

Τα μαθήματα γίνονται στο χώρο της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, στις αίθουσες και τα εργαστήρια του νέου εκπαιδευτικού κέντρου «Αλίκη Περρωτή» και στο εκπαιδευτικό αγρόκτημα της Σχολής (πτηνοτροφείο, βουστάσιο, γαλακτοκομείο, αρμεκτήριο, σφαγείο, εργαστήριο γεωργικών μηχανημάτων, μονάδα επεξεργασίας ζωικών και φυτικών αποβλήτων, κ.ά.). Το εκπαιδευτικό αγρόκτημα λειτουργεί με περιβαλλοντικές άδειες κι επικαιροποιημένα συστήματα διασφάλισης ποιότητας, κατά: ΙSO 9001:2015, ISO 22000:2005, ISO 14001:2015, AGRO 2.1, 2.2 και GMO Control.

Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής λειτουργούν πιστοποιημένα εκπαιδευτικά και εξεταστικά κέντρα που δίνουν τη δυνατότητα στους σπουδαστές να παραλάβουν τα παρακάτω πιστοποιητικά:

 • Πιστοποιητικό Γνώσεων Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων μέσω του εγκεκριμένου εκπαιδευτικού και εξεταστικού κέντρου από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων 
 • Δίπλωμα Χειριστή Γεωργικού Ελκυστήρα μέσα από εξετάσεις

Τέλος, μέσω του Κέντρου Δια βίου Μάθησης 2 της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, προσφέρονται σεμινάρια ενηλίκων σε ευρύ φάσμα ειδικοτήτων του αγροδιατροφικού τομέα, τα οποία μπορεί να παρακολουθήσουν οι σπουδαστές παράλληλα με τις σπουδές τους.

American Farm School on Facebook American Farm School on Youtube American Farm School on Flickr American Farm School on Instagram American Farm School on Linkedin
 
© 2017-23 American Farm School
X
Είστε απόφοιτος;
Κρατήστε επαφή!