ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ   /   Εκπαίδευση Ενηλίκων   /   Γεωργικές Εφαρμογές   /   Φορέας παροχής γεωργικών συμβουλών
Γεωργικές Εφαρμογές
Φορέας παροχής γεωργικών συμβουλών

Πληροφορίες

Εγκεκριμένος Φορέας Παροχής Γεωργικών Συμβουλών από τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ Αριθμό Μητρώου : ΑΦ1109

Όμιλος Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Μαρίνου Αντύπα 54
Τ.Θ. 60097, 57001 Θέρμη, Θεσσαλονίκη
Τηλεφωνικό Κέντρο: 2310-492860, 

Email: agriservices@afs.edu.gr

Website: https://www.afs.edu.gr/γεωργικές-εφαρμογές/

 

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι στόχοι του συστήματος παροχής συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις

 (https://agriculture.ec.europa.eu/farming/fas_el)

Όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαθέτουν σύστημα παροχής συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις (Farm Advisory System - FAS). Το σύστημα παροχής συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις βοηθά τους γεωργούς να κατανοήσουν καλύτερα και να τηρούν τους κανόνες της ΕΕ για το περιβάλλον, τη δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων, την καλή μεταχείριση των ζώων και την καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση.

 

Το σύστημα παροχής συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα εξής:

 

 • τις υποχρεώσεις, σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης, που απορρέουν από τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης και τα πρότυπα για την καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση της γης («πολλαπλή συμμόρφωση»)
 • τις γεωργικές πρακτικές που είναι επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον και για τη διατήρηση της γεωργικής γης («οικολογικός προσανατολισμός»)
 • τα μέτρα που προβλέπονται στα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης με στόχο τον εκσυγχρονισμό των εκμεταλλεύσεων, την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας, την τομεακή ολοκλήρωση, την καινοτομία, τον προσανατολισμό στην αγορά καθώς και την προαγωγή της επιχειρηματικότητας
 • τις απαιτήσεις για την αποδοτική και βιώσιμη χρήση του νερού και την προστασία των υδάτων
 • τη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων
 • την ολοκληρωμένη φυτοπροστασία.

 

Επίσης να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα εξής:

 

 • την ενθάρρυνση της μετατροπής των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και της διαφοροποίησης της οικονομικής τους δραστηριότητας·
 • τη διαχείριση κινδύνου και τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, καταστροφικών συμβάντων, ζωικών και φυτικών ασθενειών·
 • τις ελάχιστες απαιτήσεις για τις γεωργοπεριβαλλοντικές και κλιματικές ενισχύσεις, πέρα από τα υποχρεωτικά πρότυπα, και τις ελάχιστες απαιτήσεις για τα λιπάσματα και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη βιολογική γεωργία·
 • τον περιορισμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτή, τη βιοποικιλότητα και την προστασία των υδάτων.

 

Οι χώρες της ΕΕ εξασφαλίζουν τον σαφή διαχωρισμό μεταξύ των συμβουλών προς τους γεωργούς και του ελέγχου της σωστής κατανομής της εισοδηματικής στήριξης.

 

Σύντομη Περιγραφή

Ο Όμιλος Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής (ΟΜΕΚ-ΑΓΣ) ως πιστοποιημένος Φορέας Παροχής Γεωργικών Συμβουλών (Φ.Π.Γ.Σ.) με Α.Μ. ΑΦ1109έχει αιτηθεί να συμμετάσχει στην υλοποίηση του Υπο-Μέτρου 2.1 «Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στο γεωργικό τομέα – Στήριξη για αποκόμιση οφέλους από τη χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών» του Μέτρου 2: «Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες αντικατάστασης στην εκμετάλλευση» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. Το υπό-Μέτρο 2.1 συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) & το Ελληνικό Δημόσιο με ποσοστό 100%.

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες θα προσφέρονται από πιστοποιημένους Φορείς Παροχής Γεωργικών Συμβουλών (ΦΠΓΣ) που διαθέτουν εξειδικευμένους πιστοποιημένους Γεωργικούς Συμβούλους οι οποίοι έχουν πιστοποιηθεί από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. Η συμμετοχή των παραγωγών στο συγκεκριμένο μέτρο και η πρόσβαση τους στις συμβουλές είναι προαιρετική και αποτελεί ελεύθερη επιλογή τους, με σκοπό τη συνεχή ενημέρωση και καθοδήγηση για την επιτυχή συμμετοχή σας στο σημαντικό αυτό πρόγραμμα για τον επιχειρηματία αγρότη ή κτηνοτρόφο. Εφόσον τεκμηριωμένα απαιτούνται, επιδοτούνται εργαστηριακές αναλύσεις για τη βέλτιστη παροχή της συμβουλευτικής υπηρεσίας. Κατά την υλοποίηση του Υπο-Μέτρου 2.1 δίνει τη δυνατότητα σε κάθε παραγωγό να λάβει έως τρία πακέτα υπηρεσιών γεωργικών συμβουλών (ένα κατ’ έτος) και έως του ποσού των 1.500 € ανά πακέτο συμβουλών. Το κόστος των συμβουλών και των αναλύσεων επιδοτείται απευθείας στον Φορέα Παροχής Γεωργικών Συμβουλών, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του παραγωγού.

 

Πακέτα Συμβούλων του Υπο-Μέτρου 2.1

Μέσω του Μέτρου 2 ενθαρρύνεται η χρήση των συμβουλών από τους γεωργούς και τους νέους γεωργούς και η αναγνώριση του οφέλους των συμβουλευτικών υπηρεσιών, χωρίς αυτοί να επιβαρύνονται με το κόστος αυτής της συμβουλής. Ειδικότερα το υπο-Μέτρο 2.1 αναφέρεται στη χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών, με στόχο τη βελτίωση της οικονομικής και περιβαλλοντικής διαχείρισης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Σύμφωνα με το πλαίσιο που καθορίζει το υπο-Μέτρο 2.1, οι επιλέξιμες για στήριξη συμβουλές παρέχονται στις γεωργικές (φυτικής ή/και ζωικής κατεύθυνσης) εκμεταλλεύσεις και κατατάσσονται σε έξι πακέτα συμβουλών (ΠΣ):

 • ΠΣ1: Συμβουλές που παρέχονται για τις απαιτήσεις της πολλαπλής συμμόρφωσης, για εφαρμογή προτύπων για ορθές γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες και για γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον καθώς και την διατήρηση της βιοποικιλότητας.
 • ΠΣ2: Συμβουλές για την εκπλήρωση των απαιτήσεων της οδηγίας πλαίσιο για τα νερά.
 • ΠΣ3: Συμβουλές για την εκπλήρωση των απαιτήσεων για τη συμμόρφωση με τις γενικές αρχές της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας της οδηγίας 2009/128/ΕΚ.
 • ΠΣ4: Συμβουλές για δράσεις που μετριάζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής και προωθούν την προσαρμογή της γεωργίας.
 • ΠΣ5: Συμβουλές για την ορθή εφαρμογή των Μέτρων 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» και 11 «Βιολογική Γεωργία».
 • ΠΣ6: Συμβουλές για τη βελτίωση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και την αύξηση της προστιθέμενης αξίας του γεωργικού προϊόντος.

 

Τα είδη συμβουλών του Υπο-Μέτρου 2.1 που μπορούν να λαμβάνουν οι γεωργοί:

 

1.1. Πολλαπλή συμμόρφωση

1.2. Πρασίνισμα

1.3. ΣΟΔ/Agro

2.1. Ορθολογική χρήση νερού /Σύνταξη σχεδίου διαχείρισης

2.2.Ορθή διαχείριση υδάτων /Ορθολογική χρήση λιπασμάτων /Μείωση ρύπανσης υδάτων

2.3.Ορθολογική διαχείριση ζωικών αποβλήτων / Μείωση ρύπανσης υδάτων

3.1. ΟΦΠ

4.1. Μετριασμός κλιματικής αλλαγής ή προσαρμογή σε αυτή

4.2. Χρήση υποπροϊόντων, αποβλήτων κ.λπ. για τη βιοοικονομία

4.3. Μείωση αερίων του θερμοκηπίου και αμμωνίας

5.1. Υποστήριξη Μ11 – Βιολογική παραγωγή

5.2. Υποστήριξη Μ10 –Γεωργοπεριβαλλοντικά

6.1. Καινοτομία/Εκσυγχρονισμός/ΤΠΕ

6.2. Μείωση κόστους παραγωγής

6.3. Νέοι και νεοεισερχόμενοι γεωργοί

6.4. Καθετοποίηση 

6.5. Προσανατολισμός στην αγορά

 

Οι Στόχοι του Υπο-Μέτρου 2.1 είναι:

 

 1. Η βελτίωση της αειφόρου διαχείρισης και της συνολικής απόδοσης της εκμετάλλευσης των γεωργών και κυρίως των νέων γεωργών και η υποστήριξή τους ώστε να λαμβάνουν ορθές αποφάσεις για τη συνολική τεχνική – οικονομική και περιβαλλοντική διαχείριση της εκμετάλλευσής τους.
 2. Η ενθάρρυνση της χρήσης των συμβουλών από τους γεωργούς και τους νέους γεωργούς, χωρίς αυτοί να επιβαρύνονται με το κόστος της συμβουλής.

 

Κέρδος των γεωργών από την λήψη των γεωργικών συμβουλών

 

 • Λήψη δωρεάν συμβουλών  και επιστημονική υποστήριξη (χωρίς οικονομική επιβάρυνση).
 • Βελτίωση οικονομικών και περιβαλλοντικών επιδόσεων της εκμετάλλευσης του γεωργού.
 • Απόκτηση πλεονεκτήματος για ένταξη της εκμετάλλευσης σε προγράμματα, ΕΣΠΑ 2021-2027, Ταμείο Ανάκαμψης κ.λ.π με επιπλέον μοριοδότηση λόγω της λήψης συμβουλών.
 • Δημιουργία σταθερής και εποικοδομητικής σχέσης συνεργασίας, μεταξύ του γεωργού και του Φορέα παροχής των συμβουλών σε μόνιμη βάση, που θα αποτελέσει την βασική προϋπόθεση για την περαιτέρω και από κοινού σχεδιασμό και υλοποίηση ενεργειών στη βάση των απαιτήσεων που εισαγάγει η νέα ΚΑΠ.
 • Διασφάλιση της σωστής και αποτελεσματικής ανταπόκρισης των γεωργών στις Κανονιστικές  απαιτήσεις, προκειμένου να διασφαλίζουν την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων τους (ΟΣΔΕ) και την λήψη των ενισχύσεων του Πυλώνα Ι της ΚΑΠ.

 

Στάδια Διαδικασίας Εφαρμογής του προγράμματος  

 

 • Στο πρώτο στάδιο θα υπογραφεί σύμβαση μεταξύ του πιστοποιημένου Φ.Π.Γ.Σ. και του γεωργού για την ανάθεση της υπηρεσίας των συμβουλών στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις.
 • Η πρώτη επίσκεψη του πιστοποιημένου γεωργικού σύμβουλου του Φ.Π.Γ.Σ. στην εκμετάλλευσή του γεωργού για την καταγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης και τον προσδιορισμό τυχόν προβλημάτων.
 • Επιλογή τύπου συμβουλής από τα παραπάνω πακέτα.
 • Σύνταξη/Κατάρτιση της συμβουλής και πραγματοποίηση της 2ης επίσκεψης με σκοπό να λάβει ο γεωργός τις κατευθυντήριες οδηγίες για την εφαρμογή της συμβουλής στην εκμετάλλευση. Ανάλογα με το είδος της συμβουλής, σε αυτό το στάδιο πραγματοποιούνται και διάφορες εργαστηριακές αναλύσεις.
 • Η εφαρμογή της συμβουλής κατά τη διάρκεια της οποίας ο σύμβουλος γεωπόνος μεταδίδει στον γεωργό οδηγίες και σχετικές πληροφορίες.
 • Τέλος, θα πραγματοποιηθεί 3η επίσκεψη του γεωργικού σύμβουλου στην γεωργική εκμετάλλευση του γεωργού, για την διαπίστωση και υλοποίηση των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή των γεωργικών συμβουλών για να επαναξιολογηθούν τα αποτελέσματα.
 • Όλες οι επισκέψεις των γεωργικών συμβούλων σε κάθε εκμετάλλευση του γεωργού, θα συνοδεύονται πάντα από υπογεγραμμένο πρακτικό της επιτόπιας αυτής επίσκεψης.
American Farm School on Facebook American Farm School on Youtube American Farm School on Flickr American Farm School on Instagram American Farm School on Linkedin
 
© 2017-23 American Farm School
X
Είστε απόφοιτος;
Κρατήστε επαφή!