ΕΓΓΡΑΦΕΣ
ΕΓΓΡΑΦΕΣ   /   Γυμνάσιο Χασιώτη   /   ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019-2020
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019-2020

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΣΙΩΤΗ στον χώρο της ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΜΑΘΗΤΗ / ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΟΝΕΩΝ / ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΠΑΤΕΡΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΑΤΕΡΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΗΤΕΡΑΣ
Εάν έχετε άλλο/α παιδί/α που φοιτά/ουν στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή συμπληρώστε:
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: (Μέγεθος αρχείου μέχρι 1.5MB)
Δηλώνω πως τα παραπάνω στοιχεία είναι αληθή, έχω μελετήσει και αποδέχομαι τις προϋποθέσεις, τα κριτήρια και την διαδικασία των εισαγωγικών εξετάσεων 2019-2020 καθώς και την συμμετοχή του παιδιού μου στις εισαγωγικές εξετάσεις που θα πραγματοποιηθούν.
Δηλώνω πως τα παραπάνω στοιχεία είναι αληθή καθώς και ότι έχω ενημερωθεί για την Πολιτική Απορρήτου που ακολουθεί η Αμερικανική Γεωργική Σχολή, η οποία θα καλείται εφεξής η «Σχολή», σε συμμόρφωση με τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Σχολής (PRIVACY NOTICE).
Δίνω επίσης τη συγκατάθεσή μου να λαμβάνω στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχω δηλώσει, ενημερωτικά δελτία (newsletters) σχετικά με εκδηλώσεις και άλλες δράσεις της Σχολής.
American Farm School on Facebook American Farm School on Youtube American Farm School on Flickr American Farm School on Instagram American Farm School on Linkedin
 
© 2017 American Farm School
X
Είστε απόφοιτος;
Κρατήστε επαφή!