ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Για αγγελίες που δημοσιεύονται στα αγγλικά πατήστε εδώ.

-----------------------------------------------------------------------------------

Η Αμερικανική Γεωργική Σχολή δεν κάνει διακρίσεις σε βάρος οποιουδήποτε προσώπου με βάση το φύλο, τη θρησκεία, την εθνικότητα ή καταγωγή, την αναπηρία, ή οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα ή κατάσταση που προστατεύεται από το νόμο.
 

Προκηρύξεις

Διαγωνισμός για παροχή υπηρεσιών για την διαπίστευση του Εργαστηρίου δοκιμών και αναλύσεων του Perrotis College κατά το ISO 17025.

Περιγραφή του έργου

Αντικείμενο του έργου είναι η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την προετοιμασία του Εργαστηρίου του Perrotis College για Διαπίστευση κατά ISO 17025:2017 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης για αναλύσεις και δοκιμές δειγμάτων εδάφους, νερών και τροφίμων.

Για το έργο, ο Ανάδοχος Τεχνικός Σύμβουλος πρέπει να προσφέρει τις κάτωθι υπηρεσίες:

1.     Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης του Εργαστηρίου ως προς τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 17025:2017 και τις κατευθυντήριες οδηγίες του ΕΣΥΔ

2.     Ανάπτυξη της απαραίτητης τεκμηρίωσης που απαιτείται για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 17025:2017

3.     Μελέτη απαιτήσεων διακρίβωσης εξοπλισμού εργαστηρίου

4.     Ανάπτυξη της απαραίτητης μεθοδολογίας, σχεδιασμός,  οργάνωση  και  προγραμματισμό για την επαλήθευση των μεθόδων δοκιμών του Εργαστηρίου,  υπολογισμό της αβεβαιότητας μετρήσεων, όρια ανίχνευσης, όρια ποσοτικοποίησης, και την αξιολόγηση του εσωτερικού ελέγχου ποιότητας μέσω διαγραμμάτων ελέγχου.

5.     Εσωτερικές επιθεωρήσεις για τον έλεγχο της ορθής εφαρμογής του Συστήματος από το προσωπικό του Εργαστηρίου και σύνταξη σχετικών αναφορών.

6.     Δημιουργία  των απαραίτητων εργαλείων / συστημάτων για τη διαχείριση των εγγράφων από τον Υπεύθυνο Ποιότητας

7.     Φυσική  παρουσία  στο Perrotis College,  κατά  την  διάρκεια  των πειραμάτων για την επαλήθευση των μεθόδων δοκιμών του Εργαστηρίου.

8.     Έκτακτη  φυσική  παρουσία  στο Perrotis College,  όποτε  αυτή  αιτιολογημένα  απαιτηθεί  με  τηλεφωνική επικοινωνία ή μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του Υπεύθυνου Ποιότητας.

9.     Ικανοποιητική διαθεσιμότητα για τηλεφωνική υποστήριξη σε ώρες εργασίας του Perrotis College.

10.  Εκπαίδευση του Υπεύθυνου ποιότητας και του προσωπικού του Εργαστηρίου στις απαιτήσεις του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 17025:2017, στις κατευθυντήριες οδηγίες του ΕΣΥΔ και στις αναγκαίες ενέργειες για την εφαρμογή του Συστήματος.

11.  Δημιουργία και υποβολή σχετικού φακέλου προς το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης, για την αξιολόγηση του Εργαστηρίου.

12.  Σύνταξη εγχειριδίου ποιότητας και εγχειριδίου διαδικασιών που θα περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες.

13.  Συγγραφή και υποβολή των υπό διαπίστευση μεθόδων, Διαδικασιών, Εντύπων και Οδηγιών Εργασίας κατά ISO 17025:2017.

14.  Σύνταξη και υποβολή της αίτησης διαπίστευσης στο ΕΣΥΔ

15.  Οργάνωση και προετοιμασία  του  Εργαστηρίου  για συμμετοχή  σε  συγκριτικό  πρόγραμμα  διεργαστηριακών δοκιμών.

16.  Υποχρέωση να λάβει γνώση όλου του συστήματος του ISO 17025 του εργαστηρίου και να προβεί σε γραπτές  προτάσεις  βελτίωσης/τροποποίησης  Διαδικασιών,  Εντύπων,  Οδηγιών  προς τον Υπεύθυνο Ποιότητας του Εργαστηρίου. 

17.  Υποχρέωση τήρησης πλήρους εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας σε σχέση με την συνεργασία με το Perrotis College.

18.  Υποχρέωση υποστήριξης κατά την επιθεώρηση του ΕΣΥΔ και μετά από αυτήν για την τυχόν άρση μη συμμορφώσεων/παρατηρήσεων του αξιολογητή.

Τεχνικές προϋποθέσεις υποψήφιου Ανάδοχου:

1.     Ο προσφέρων πρέπει να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία πιστοποίησης κατά ISO 17025:2005 σε εργαστήρια δοκιμών παρομοίου αντικειμένου με την παρούσα προκήρυξη (εργαστήρια φυσικών και χημικών δοκιμών και αναλύσεων).

2.     Ειδικότητα Χημικού – Χημικού Μηχανικού ή κατάλληλης εκπαίδευσης πάνω στις αναλύσεις που αφορούν το Πεδίο Διαπίστευσης.

Στην προσφορά είναι απαραίτητο να αναγράφεται ο προτεινόμενος τρόπος πληρωμής για την συγκεκριμένη παροχή υπηρεσιών.

Μέγιστη εκτιμώμενη διάρκεια έργου 18 μήνες.

Ως καταληκτική ημερομηνία παράδοσης της προσφοράς ορίζεται η 30η Απριλίου 2021, ημέρα Παρασκευή, έως τις 15.30, στο email gpapaz@afs.edu.gr (Τμήμα Προμηθειών της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής). Το έργο θα ανατεθεί στο νικητή του διαγωνισμού.
 
American Farm School on Facebook American Farm School on Youtube American Farm School on Flickr American Farm School on Instagram American Farm School on Linkedin
 
© 2017-21 American Farm School
X
Είστε απόφοιτος;
Κρατήστε επαφή!