ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Για αγγελίες που δημοσιεύονται στα αγγλικά πατήστε εδώ.

------------------------------------------------------------------

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ Ι.ΙΕΚ Α.Γ.Σ.

Το Ιδιωτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής (Ι.ΙΕΚ ΑΓΣ), προκειμένου να αντιμετωπίσει τις ανάγκες στα εκπαιδευτικά του προγράμματα, προκηρύσσει την πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα:
 
Ζωική παραγωγή
Αναπαραγωγή και Γενετική βελτίωση αγροτικών ζώων
Εφαρμοσμένη αναπαραγωγή αγροτικών ζώων
Νοσηλευτική και πρώτες βοήθειες
Ειδικές Εκτροφές 
Κτηνοτροφικά φυτά και διαχείριση βοσκοτόπων
Πτηνοτροφία
Χοιροτροφία
 
Εκπαιδευτικό – Διδακτικό προσωπικό
 
1. Εκπαιδευτές Θεωρητικών, εργαστηριακών και μικτών μαθημάτων
 
Απαραίτητα προσόντα:
Βασικό πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικό με το αντικείμενο των προκηρυγμένων  διδακτικών αντικειμένων 
Πιστοποίηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη τυπικής εκπαίδευσης (ΕΟΠΠΕΠ) ή πιστοποιημένη διδακτική εμπειρία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων.
Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Επιπέδου Β2)
Άριστη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή (MS Office)
Εργασιακή εμπειρία (≥ 3 ετών) σχετική με το αντικείμενο των προκηρυγμένων αντικειμένων, πέραν του διδακτικού έργου.
 
Επιθυμητά προσόντα:
Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών στα προκηρυγμένα γνωστικά αντικείμενα 
Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση, στις Σπουδές στην Εκπαίδευση, στη Διά Βίου Εκπαίδευση
Διδακτική εμπειρία σε δομές της τυπικής Εκπαίδευσης και σε προγράμματα Μη Τυπικής Εκπαίδευσης - Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, σχετική με το αντικείμενο των προκηρυγμένων ειδικοτήτων. 
Καλή γνώση 2ης ξένης γλώσσας (τουλάχιστον Επιπέδου Β2). 
Γνώση Εξειδικευμένων Προγραμμάτων σε ηλεκτρονικό υπολογιστή (AutoCAD, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Στατιστική, Τηλεπισκόπιση, κ.ά.).
Άδεια χειρισμού γεωργικών μηχανημάτων. 
Επιμόρφωση (από δημόσιους, ή ιδιωτικούς φορείς εκπαίδευσης) σχετική με το αντικείμενο των προκηρυγμένων αντικειμένων και σχετική με διδακτικά και παιδαγωγικά θέματα.
Άδεια άσκησης επαγγέλματος, ή άλλη επαγγελματική άδεια, ή βεβαίωση εγγραφής σε ισχύ (όπου απαιτείται).
 
 
2. Εκπαιδευτές Εργαστηριακών Μαθημάτων
 
Απαραίτητα προσόντα:
Δίπλωμα ΙΕΚ ή πτυχίο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, Τεχνικού  Επαγγελματικού Λυκείου, Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής, Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (β’ κύκλου), Επαγγελματικού Λυκείου, ή Επαγγελματικής Σχολής, σχετικής ειδικότητας με τα προκηρυγμένα αντικείμενα 
Διδακτική εμπειρία σε δομές της τυπικής Εκπαίδευσης και σε προγράμματα Μη Τυπικής Εκπαίδευσης-Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων και Επαγγελματικής Κατάρτισης και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, σχετική με το αντικείμενο των προκηρυγμένων ειδικοτήτων. 
Εργασιακή εμπειρία (≥3 ετών) σχετική με το αντικείμενο των προκηρυγμένων ειδικοτήτων πέραν του διδακτικού έργου. 
Άδεια χειρισμού γεωργικών μηχανημάτων (όπου απαιτείται):
o Άδεια τύπου Α 
o Άδεια τύπου Β 
o Άδεια Βαμβακοσυλλεκτικής μηχανής  
o Άδεια Θεριζοαλωνιστικής 
o Άδεια λοιπόν γεωργικών μηχανημάτων
 
Επιθυμητά προσόντα:
Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Επιπέδου Β2).
Άριστη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή (MS Office).
Επιμόρφωση (από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς εκπαίδευσης) σχετική με το αντικείμενο των προκηρυγμένων αντικειμένων και σχετική με διδακτικά και παιδαγωγικά θέματα.
Άδεια άσκησης επαγγέλματος ή άλλη επαγγελματική άδεια ή βεβαίωση εγγραφής σε ισχύ (όπου απαιτείται).
 
 
Άλλα προσόντα και δεξιότητες που απαιτούνται από όλους τους υποψήφιους εκπαιδευτές:
Συνέπεια και άμεμπτη εργασιακή ηθική
Εξαιρετικές επικοινωνιακές δεξιότητες
 
Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις στη διδασκαλία των μαθημάτων κι εργαστηρίων μπορούν να υποβάλουν αίτηση-υπεύθυνη δήλωση και αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα, συνοδευόμενα από δύο (2) συστατικές επιστολές, στο Ι.ΙΕΚ ΑΓΣ. 
 
Μετά την αρχική αξιολόγηση θα ακολουθήσει προσωπική συνέντευξη για όσους διακριθούν στη δεύτερη φάση αξιολόγησης. Οι επιλεγέντες θα ενταχθούν στους πίνακες επιλογής εκπαιδευτικού προσωπικού του Ι.ΙΕΚ ΑΓΣ.
 
Η αποστολή της συμπληρωμένης αίτησης και του αναλυτικού βιογραφικού σημειώματος με δύο (2) συστατικές επιστολές γίνεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@afs.edu.gr έως τις 26 Σεπτεμβρίου 2021. 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Προκήρυξη θέσεων για μερική απασχόληση στο Δημοτικό σχολείο του Ομίλου Σχολείων Βιωματικής Μάθησης Θεσσαλονίκης στο χώρο της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής
 
Ο Όμιλος Σχολείων Βιωματικής Μάθησης Θεσσαλονίκης λειτουργεί στο χώρο της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής και προσφέρει ένα διευρυμένο, βιωματικό και καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών σε παιδιά ηλικίας από 4 έως 12 ετών. Βασικοί άξονες του προγράμματος αποτελούν η έμφαση στα βιωματικά περιβαλλοντικά και καινοτόμα προγράμματα, η ενισχυμένη διδασκαλία των θετικών επιστημών, η κατάκτηση της αγγλικής γλώσσας και ο τεχνολογικός εγγραμματισμός.
 
Για το σχολικό έτος 2020-2021, το Δημοτικό σχολείο του Ομίλου προκηρύσσει εκτάκτως θέσεις για Δασκάλους/-ες για να καλύψουν τυχόν κενά που θα προκύψουν εντός του διδακτικού έτους ή για να στελεχώσουν το απογευματινό πρόγραμμα μελέτης του σχολείου.  
 
Xαρακτηριστικά των θέσεων:
 
Κάθε εκπαιδευτικός αναλαμβάνει τα παρακάτω καθήκοντα:
Υποστηρίζει τους μαθητές στο απογευματινό πρόγραμμα μελέτης του σχολείου (14.30-16.30)
Συνεργάζεται συστηματικά με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου
Αναπτύσσει επιπλέον εκπαιδευτικό υλικό
Αναπληρώνει δασκάλους/-ες ανάλογα με τις ανάγκες του σχολείου
Πραγματοποιεί διαδικτυακά μαθήματα
 
Όλοι οι Δάσκαλοι/-ες αναφέρονται στο Διευθυντή του Δημοτικού σχολείου και στους Υποδιευθυντές του.
 
Απαιτούμενα προσόντα:
 
Πτυχίο Παιδαγωγικού.
Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
Πολύ καλές γνώσεις στη χρήση Η/Υ και στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία.
Εξαιρετικές διαπροσωπικές και επικοινωνιακές δεξιότητες.
Αφοσίωση στην υπεροχή και στην εκπαιδευτική καινοτομία.
Άμεμπτη εργασιακή ηθική.
 
 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστέλλουν την επιστολή ενδιαφέροντος και το βιογραφικό τους σημείωμα μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου 2021 μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: hr@afs.edu.gr. Το e-mail θα πρέπει να έχει θέμα: Application for Elementary School part-time teaching positions. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, κα Δέσποινα Θεοδωρίδου, τηλ.:  2310 492740. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------

 
Πλήρωση θέσης  απασχόλησης στο Τμήμα Προσχολικής και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής
 
Η Αμερικανική Γεωργική Σχολή κα ο Όμιλος Σχολείων Βιωματικής Μάθησης Θεσσαλονίκης προσφέρουν από το 2011 ένα διευρυμένο, βιωματικό και καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών σε παιδιά ηλικίας από 2,5 έως 12 ετών. Βασικοί άξονες του προγράμματος αποτελούν η έμφαση στα βιωματικά περιβαλλοντικά και καινοτόμα προγράμματα, η ενισχυμένη διδασκαλία των θετικών επιστημών, η κατάκτηση της αγγλικής γλώσσας και ο τεχνολογικός εγγραμματισμός.
 
Για το σχολικό έτος 2021-2022 το Τμήμα προκηρύσσει θέσεις μερικής απασχόλησης για συνοδό σχολικού λεωφορείου – προσωπικό καθαριότητας
 
Απαιτούμενα προσόντα:
 
Απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Σχετική προϋπηρεσία 
Καλή γνώση Αγγλική γλώσσας 
Συνέπεια, εξαιρετικές επικοινωνιακές δεξιότητες και άμεμπτη εργασιακή ηθική
 
 
Οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να υποβάλλουν βιογραφικό σημείωμα με e-mail στη διεύθυνση hr@afs.edu.gr. Το e-mail θα πρέπει να έχει θέμα: «Αίτηση για θέση συνοδού σχολικού λεωφορείου-προσωπικό καθαριότητας». Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, τηλ.:  2310 492740 & 893. 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Πλήρωση δύο (2) θέσεων μερικής απασχόλησης για οδηγούς σχολικών λεωφορείων στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή και στον Όμιλο Σχολείων Βιωματικής Μάθησης Θεσσαλονίκης

Η Αμερικανική Γεωργική Σχολή κα ο Όμιλος Σχολείων Βιωματικής Μάθησης Θεσσαλονίκης προσφέρουν βιωματικά και καινοτόμα προγράμματα σπουδών σε παιδιά και εφήβους ηλικίας από 2,5 έως 18 ετών μέσα από τη λειτουργία Παιδικού σταθμού, Νηπιαγωγείου, Δημοτικού σχολείου, Γυμνασίου, Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου.

Για το σχολικό έτος 2021-2022 η Σχολή και Όμιλος Σχολείων Βιωματικής Μάθησης Θεσσαλονίκης προκηρύσσουν δύο (2) θέσεις μερικής απασχόλησης για οδηγούς σχολικού λεωφορείου.

Προσόντα, γνώσεις και δεξιότητες:

  • Απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
  • Σχετική προϋπηρεσία
  • Καλή γνώση Αγγλική γλώσσας
  • Συνέπεια, εξαιρετικές επικοινωνιακές δεξιότητες και άμεμπτη εργασιακή ηθική
  • Άδεια οδήγησης λεωφορείου, Π.Ε.Ι. και κάρτα ηλεκτρονικού ταχογράφου

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να υποβάλουν βιογραφικό σημείωμα με e-mail στη διεύθυνση hr@afs.edu.gr. Το e-mail θα πρέπει να έχει θέμα: «Αίτηση για θέση οδηγού σχολικού λεωφορείου». Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, τηλ.:  2310 492740 & 893.

-----------------------------------------------------------------------------------

Η Αμερικανική Γεωργική Σχολή δεν κάνει διακρίσεις σε βάρος οποιουδήποτε προσώπου με βάση το φύλο, τη θρησκεία, την εθνικότητα ή καταγωγή, την αναπηρία, ή οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα ή κατάσταση που προστατεύεται από το νόμο.
 

------------------------------------------------------------------------------------------------
American Farm School on Facebook American Farm School on Youtube American Farm School on Flickr American Farm School on Instagram American Farm School on Linkedin
 
© 2017-21 American Farm School
X
Είστε απόφοιτος;
Κρατήστε επαφή!