ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Για αγγελίες που δημοσιεύονται στα αγγλικά πατήστε εδώ.

------------------------------------------------------------------

Προκήρυξη θέσεων για απασχόληση στο Δημοτικό σχολείο του Ομίλου Σχολείων Βιωματικής Μάθησης Θεσσαλονίκης στον χώρο της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής

Ο Όμιλος Σχολείων Βιωματικής Μάθησης Θεσσαλονίκης λειτουργεί στο χώρο της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής και προσφέρει ένα διευρυμένο, βιωματικό και καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών σε παιδιά ηλικίας από 4 έως 12 ετών. Βασικοί άξονες του προγράμματος αποτελούν η έμφαση στα βιωματικά περιβαλλοντικά και καινοτόμα προγράμματα, η ενισχυμένη διδασκαλία των θετικών επιστημών, η κατάκτηση της αγγλικής γλώσσας και ο τεχνολογικός εγγραμματισμός.

Για το σχολικό έτος 2021-2022, το Δημοτικό σχολείο του Ομίλου προκηρύσσει μία θέση αναπληρωτή Δασκάλου/-ας και μία θέση καθηγητή/-ήτριας μειωμένου ωραρίου Φυσικής Αγωγής.

Χαρακτηριστικά των θέσεων:

Κάθε εκπαιδευτικός αναλαμβάνει τα παρακάτω καθήκοντα:

 • Εφαρμόζει το διευρυμένο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών και τα βιωματικά περιβαλλοντικά και καινοτόμα προγράμματα του σχολείου.
 • Συνεργάζεται συστηματικά με όλους τους εκπαιδευτικούς του σχολείου.
 • Αναπτύσσει επιπλέον εκπαιδευτικό υλικό για την τάξη του και τα προγράμματα που υλοποιεί.
 • Διδάσκει χρησιμοποιώντας σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας (ομαδοσυνεργατική και διαφοροποιημένη διδασκαλία,  βιωματική μάθηση, αξιοποίηση ΤΠΕ).
 • Συμβάλλει στην οργάνωση των εκπαιδευτικών εκδρομών και επισκέψεων της τάξης του/-ης.
 • Επικοινωνεί με τους γονείς παρέχοντας έγκαιρα ανατροφοδότηση για την πορεία των μαθητών/τριών.
 • Συμμετέχει σε δραστηριότητες προώθησης του σχολείου που απαιτούν την παρουσία διδακτικού προσωπικού.
 • Συμμετέχει σε κοινωνικές δραστηριότητες που απευθύνονται στις οικογένειες των μαθητών/τριών.

Όλοι οι Δάσκαλοι/-ες αναφέρονται στο Διευθυντή του Δημοτικού σχολείου.

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο Παιδαγωγικού ή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ανάλογα με τη θέση).
 • Ελάχιστη διδακτική εμπειρία 3 ετών στην Α/θμια εκπαίδευση.
 • Εγγραφή στην επετηρίδα των ιδιωτικών εκπαιδευτικών.
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας που πιστοποιείται είτε από προπτυχιακές / μεταπτυχιακές σπουδές σε Η.Π.Α. / Μ. Βρετανία ή από το ανάλογο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας (Γ2).
 • Πολύ καλές γνώσεις στη χρήση Η/Υ και στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία.
 • Εξαιρετικές διαπροσωπικές και επικοινωνιακές δεξιότητες.
 • Αφοσίωση στην υπεροχή και στην εκπαιδευτική καινοτομία.
 • Άμεμπτη εργασιακή ηθική.

Επιπλέον προσόντα:

 • Μεταπτυχιακό τίτλο στην Α/θμια εκπαίδευση.
 • Εμπειρία στη βιωματική υλοποίηση περιβαλλοντικών ή άλλων καινοτόμων προγραμμάτων.

Οι υποψήφιοι/-ες θα πρέπει να αποστείλουν την επιστολή ενδιαφέροντος και το βιογραφικό τους σημείωμα μέχρι τις 28 Μαΐου 2021 μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: hr@afs.edu.gr. Το e-mail θα πρέπει να έχει θέμα: Application for Elementary Teaching Positions. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, κα Δέσποινα Θεοδωρίδου, τηλ.:  2310 492740.

-----------------------------------------------------------------
Προκήρυξη θέσης για απασχόληση 
στο Γυμνάσιο Χασιώτη 
στον χώρο της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής

Το Γυμνάσιο Χασιώτη ξεκίνησε τη λειτουργία του το Φθινόπωρο του 2019. Βασικός του σκοπός είναι να δημιουργήσει μια εκπαιδευτική κοινότητα μαθητών και καθηγητών οι οποίοι συνεργάζονται σε ένα κλίμα που καλλιεργεί τον ενθουσιασμό για μάθηση, την υπευθυνότητα, την αυτονομία και να είναι υποστηρίξει την ακαδημαϊκή και προσωπική ανάπτυξη των μαθητών. Βασικοί άξονες του εκπαιδευτικού προγράμματος του Γυμνασίου Χασιώτη είναι η καινοτομία στη διδασκαλία των Μαθηματικών και των Θετικών Επιστημών, η βιωματική περιβαλλοντική εκπαίδευση και ο τεχνολογικός εγγραμματισμός, η καθημερινή εκμάθηση Αγγλικών, η ακαδημαϊκή και επαγγελματική καθοδήγηση, η ανάπτυξη των ηγετικών ικανοτήτων και των προσωπικών δεξιοτήτων.

Για το σχολικό έτος 2021-2022, το Γυμνάσιο Χασιώτη  προκηρύσσει μία (1) θέση καθηγητή μερικής απασχόλησης  Πληροφορικής (IT).

Κάθε καθηγητής/-ήτρια αναλαμβάνει τα παρακάτω καθήκοντα:

 • Εφαρμόζει το διευρυμένο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών και τα βιωματικά περιβαλλοντικά και καινοτόμα προγράμματα του σχολείου.
 • Συνεργάζεται συστηματικά με όλους τους εκπαιδευτικούς του σχολείου.
 • Αναπτύσσει επιπλέον εκπαιδευτικό υλικό για την τάξη του και τα βιωματικά προγράμματα που υλοποιεί.
 • Διδάσκει χρησιμοποιώντας σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας  (ομαδοσυνεργατική και διαφοροποιημένη διδασκαλία,  βιωματική μάθηση, αξιοποίηση ΤΠΕ).
 • Επικοινωνεί με τους γονείς παρέχοντας έγκαιρα ανατροφοδότηση για την πορεία των μαθητών/τριών.
 • Συμμετέχει σε κοινωνικές δραστηριότητες που απευθύνονται στις οικογένειες των μαθητών/τριών.

Όλοι οι Καθηγητές/ -ήτριες αναφέρονται στο Διευθυντή του Γυμνασίου.

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο Πανεπιστημίου στον αντίστοιχο τομέα
 • Ελάχιστη διδακτική εμπειρία 3 ετών στη Β/θμια εκπαίδευση ( ή και στη Α/θμια για τους καθηγητές/-ήτριες Πληροφορικής)
 • Πολύ καλές γνώσεις στη χρήση Η/Υ και στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία
 • Εξαιρετικές διαπροσωπικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Αφοσίωση στην υπεροχή και στην εκπαιδευτική καινοτομία
 • Άμεμπτη εργασιακή ηθική

Επιπλέον προσόντα:

 • Μεταπτυχιακό τίτλο σε σχετικό αντικείμενο
 • Εμπειρία στην υλοποίηση βιωματικών ή άλλων καινοτόμων προγραμμάτων

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν την επιστολή ενδιαφέροντος και το βιογραφικό τους σημείωμα μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: hr@afs.edu.gr έως τις 21 Μαΐου. Το e-mail θα πρέπει να έχει θέμα: Application for the Middle School Teaching Position. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, κα Δέσποινα Θεοδωρίδου, τηλ.:  2310 492740.

-----------------------------------------------------------------------------------

Η Αμερικανική Γεωργική Σχολή δεν κάνει διακρίσεις σε βάρος οποιουδήποτε προσώπου με βάση το φύλο, τη θρησκεία, την εθνικότητα ή καταγωγή, την αναπηρία, ή οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα ή κατάσταση που προστατεύεται από το νόμο.
 

Προκηρύξεις

Διαγωνισμός για παροχή υπηρεσιών για την διαπίστευση του Εργαστηρίου δοκιμών και αναλύσεων του Perrotis College κατά το ISO 17025.

Περιγραφή του έργου

Αντικείμενο του έργου είναι η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την προετοιμασία του Εργαστηρίου του Perrotis College για Διαπίστευση κατά ISO 17025:2017 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης για αναλύσεις και δοκιμές δειγμάτων εδάφους, νερών και τροφίμων.

Για το έργο, ο Ανάδοχος Τεχνικός Σύμβουλος πρέπει να προσφέρει τις κάτωθι υπηρεσίες:

1.     Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης του Εργαστηρίου ως προς τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 17025:2017 και τις κατευθυντήριες οδηγίες του ΕΣΥΔ

2.     Ανάπτυξη της απαραίτητης τεκμηρίωσης που απαιτείται για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 17025:2017

3.     Μελέτη απαιτήσεων διακρίβωσης εξοπλισμού εργαστηρίου

4.     Ανάπτυξη της απαραίτητης μεθοδολογίας, σχεδιασμός,  οργάνωση  και  προγραμματισμό για την επαλήθευση των μεθόδων δοκιμών του Εργαστηρίου,  υπολογισμό της αβεβαιότητας μετρήσεων, όρια ανίχνευσης, όρια ποσοτικοποίησης, και την αξιολόγηση του εσωτερικού ελέγχου ποιότητας μέσω διαγραμμάτων ελέγχου.

5.     Εσωτερικές επιθεωρήσεις για τον έλεγχο της ορθής εφαρμογής του Συστήματος από το προσωπικό του Εργαστηρίου και σύνταξη σχετικών αναφορών.

6.     Δημιουργία  των απαραίτητων εργαλείων / συστημάτων για τη διαχείριση των εγγράφων από τον Υπεύθυνο Ποιότητας

7.     Φυσική  παρουσία  στο Perrotis College,  κατά  την  διάρκεια  των πειραμάτων για την επαλήθευση των μεθόδων δοκιμών του Εργαστηρίου.

8.     Έκτακτη  φυσική  παρουσία  στο Perrotis College,  όποτε  αυτή  αιτιολογημένα  απαιτηθεί  με  τηλεφωνική επικοινωνία ή μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του Υπεύθυνου Ποιότητας.

9.     Ικανοποιητική διαθεσιμότητα για τηλεφωνική υποστήριξη σε ώρες εργασίας του Perrotis College.

10.  Εκπαίδευση του Υπεύθυνου ποιότητας και του προσωπικού του Εργαστηρίου στις απαιτήσεις του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 17025:2017, στις κατευθυντήριες οδηγίες του ΕΣΥΔ και στις αναγκαίες ενέργειες για την εφαρμογή του Συστήματος.

11.  Δημιουργία και υποβολή σχετικού φακέλου προς το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης, για την αξιολόγηση του Εργαστηρίου.

12.  Σύνταξη εγχειριδίου ποιότητας και εγχειριδίου διαδικασιών που θα περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες.

13.  Συγγραφή και υποβολή των υπό διαπίστευση μεθόδων, Διαδικασιών, Εντύπων και Οδηγιών Εργασίας κατά ISO 17025:2017.

14.  Σύνταξη και υποβολή της αίτησης διαπίστευσης στο ΕΣΥΔ

15.  Οργάνωση και προετοιμασία  του  Εργαστηρίου  για συμμετοχή  σε  συγκριτικό  πρόγραμμα  διεργαστηριακών δοκιμών.

16.  Υποχρέωση να λάβει γνώση όλου του συστήματος του ISO 17025 του εργαστηρίου και να προβεί σε γραπτές  προτάσεις  βελτίωσης/τροποποίησης  Διαδικασιών,  Εντύπων,  Οδηγιών  προς τον Υπεύθυνο Ποιότητας του Εργαστηρίου. 

17.  Υποχρέωση τήρησης πλήρους εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας σε σχέση με την συνεργασία με το Perrotis College.

18.  Υποχρέωση υποστήριξης κατά την επιθεώρηση του ΕΣΥΔ και μετά από αυτήν για την τυχόν άρση μη συμμορφώσεων/παρατηρήσεων του αξιολογητή.

Τεχνικές προϋποθέσεις υποψήφιου Ανάδοχου:

1.     Ο προσφέρων πρέπει να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία πιστοποίησης κατά ISO 17025:2005 σε εργαστήρια δοκιμών παρομοίου αντικειμένου με την παρούσα προκήρυξη (εργαστήρια φυσικών και χημικών δοκιμών και αναλύσεων).

2.     Ειδικότητα Χημικού – Χημικού Μηχανικού ή κατάλληλης εκπαίδευσης πάνω στις αναλύσεις που αφορούν το Πεδίο Διαπίστευσης.

Στην προσφορά είναι απαραίτητο να αναγράφεται ο προτεινόμενος τρόπος πληρωμής για την συγκεκριμένη παροχή υπηρεσιών.

Μέγιστη εκτιμώμενη διάρκεια έργου 18 μήνες.

Ως καταληκτική ημερομηνία παράδοσης της προσφοράς ορίζεται η 30η Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη, έως τις 15.30, στο email gpapaz@afs.edu.gr (Τμήμα Προμηθειών της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής). Το έργο θα ανατεθεί στο νικητή του διαγωνισμού.
 
American Farm School on Facebook American Farm School on Youtube American Farm School on Flickr American Farm School on Instagram American Farm School on Linkedin
 
© 2017-21 American Farm School
X
Είστε απόφοιτος;
Κρατήστε επαφή!