ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   /   Υπηρεσίες για Ιδιώτες & Επιχειρήσεις   /   Εθνικά Προγράμματα
Υπηρεσίες για Ιδιώτες & Επιχειρήσεις
Εθνικά Προγράμματα

Στόχος του γραφείου μας είναι η αναζήτηση και εξεύρεση πηγών χρηματοδότησης για το σχεδιασμό και υλοποίηση projects που αφορούν είτε την έρευνα ή την εφαρμογή αυτής στον αγρο-διατροφικό τομέα και τον τομέα του τουρισμού. Οι πηγές αυτές μπορεί να προέρχονται από εθνικά προγράμματα (ΕΣΠΑ, ΠΑΑ, ΓΓΕΤ κ.α.), ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (INTERREG, MED, LIFE, HORIZON 2020 κ.α.), είτε μέσα από συνεργασίες με ελληνικά ιδρύματα και επιχειρήσεις. Σε όλα αυτά πρωταρχικός στόχος είναι ο σχεδιασμός και ανάπτυξη δράσεων που θα ενδυναμώσουν την ελληνική οικονομία και τον αγρο-διατροφικό κλάδο, προσδίδοντάς τους ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)

Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) στοχεύει στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη και τη βιώσιμη ανταγωνιστικότητα του αγροτικού χώρου μέσω της μετάβασης σε ένα ισχυρό, αειφόρο αγροδιατροφικό σύστημα, καθώς και στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας των αγροτικών περιοχών. Μεταξύ των μέτρων που σχεδιάστηκαν και θα υλοποιηθούν μέσα από το ΠΑΑ 2014-2020 και αποτελούν προτεραιότητες του γραφείου είναι:

Μέτρο 1: Δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης: Το μέτρο αυτό στοχεύει στην κατάρτιση και απόκτηση δεξιοτήτων πάνω σε σύγχρονες μεθόδους παραγωγής. Επίσης, περιλαμβάνει δράσεις επίδειξης και ενημέρωσης νέων τεχνολογιών και μηχανημάτων σε επιδεικτικά αγροκτήματα.

Μέτρο 2: Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης αγροτικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες αντικατάστασης στην εκμετάλλευση: Στα πλαίσια του μέτρου αυτού, ο ωφελούμενος δύναται να λάβει έως 3 συμβουλές σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος σε θέματα που αφορούν την εφαρμογή ορθών γεωργικών πρακτικών, την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας.

Μέτρο 9: Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών: Αφορά την ενίσχυση για την ίδρυση και λειτουργία συνεργατικών σχημάτων όπως ομάδες και οργανώσεις παραγωγών.

Μέτρο 16: Συνεργασία: Αφορά την ενίσχυση δημιουργίας Επιχειρησιακών Ομάδων με στόχο την εφαρμογή και ανάπτυξη καινοτομίας στον αγροτικό τομέα για την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων του χώρου.

Μέτρο 19: Τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων βασισμένη στην προσέγγιση LEADER: Σχεδιασμός και υλοποίηση τοπικών ολοκληρωμένων στρατηγικών για να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά οι οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές και δημογραφικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αγροτικές περιοχές.

ΕΣΠΑ 2014 - 2020

Το Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 αποτελεί το βασικό στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της χώρας και την αντιμετώπιση των διαρθρωτικών αδυναμιών και των υφιστάμενων οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων.

Στόχος του προγράμματος είναι η αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας με ανάταξη και αναβάθμιση του παραγωγικού και κοινωνικού ιστού της χώρας και τη δημιουργία και συντήρηση βιώσιμων θέσεων εργασίας. Μέσα για την επίτευξη του στόχου είναι η εξωστρεφής και καινοτόμος ανταγωνιστική επιχειρηματικότητα, η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και η εφαρμογή των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης.

Καθοριστικό στοιχείο στον αναπτυξιακό σχεδιασμό της περιόδου 2014 - 2020 αποτέλεσε η εκπόνηση της Στρατηγικής Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS3). Στο πλαίσιο αυτό έχουν προσδιοριστεί οκτώ κλάδοι στους οποίους θα δοθεί προτεραιότητα και από τους οποίους ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το γραφείο έχουν οι εξής:

  • Αγρο-διατροφή
  • Περιβάλλον και βιώσιμη ανάπτυξη
  • Τουρισμός, πολιτισμός, δημιουργικές βιομηχανίες

Οι δράσεις και τα επιμέρους προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 εξειδικεύονται και οι προσκλήσεις ενδιαφέροντος για τους ωφελούμενους ανοίγουν σταδιακά και αναμένεται η επιτάχυνσή τους το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

BioCircular - Βιοπαραγωγικό σύστημα κυκλικής γεωργίας ακριβείας

BioCircular

Βιοπαραγωγικό σύστημα κυκλικής γεωργίας ακριβείας

ΕΠΑνΕΚ, Ειδική δράση εθνικής εμβέλειας «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ»

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εθνικούς Πόρους.

Σκοπός: Η ενσωμάτωση επιμέρους εργαλείων ευφυούς γεωργίας (smart farming) και μεταποίησης (smart processing) σε ένα ενιαίο σύστημα διαχείρισης της αλυσίδας παραγωγής μιας καθετοποιημένης γαλακτοκομικής μονάδας μικρομεσαίας δυναμικότητας. Στόχος του έργου είναι ο έλεγχος και η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της παραγωγικής διαδικασίας και των παραγόμενων προϊόντων, μέσα από την αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών για τη μείωση των εισροών και τη βέλτιστη διαχείριση των αποβλήτων στις φάσεις φυτικής και ζωικής παραγωγής, καθώς και της επεξεργασίας και τυποποίησης γαλακτοκομικών προϊόντων, αντιμετωπίζοντας έτσι σημαντικά ζητήματα αναποτελεσματικών και μη βιώσιμες γεωργικών πρακτικών που οδηγούν σε ακατάλληλη εφαρμογή πόρων όπως τα χημικά λιπάσματα, οι μη βελτιστοποιημένες αλυσίδες αξίας στο σύστημα παραγωγής και ο ανεπαρκής χειρισμός και επεξεργασία δεδομένων. Στο πλαίσιο του έργου εντάσσονται δράσεις για το σχεδιασμό και τη βέλτιστη διαχείριση του νερού. Όλα τα παραπάνω ενσωματώνονται σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης παραγωγής προϊόντων γάλακτος και αποτελούν το υπόβαθρο για την ανάπτυξη ενός ευφυούς συστήματος υποστήριξης αποφάσεων κυκλικής γεωργίας

Διάρκεια: 36 μήνες

Συνεργαζόμενοι Φορείς: Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης, EngineersforBusinessIKE, ErgoPlanningΕΠΕ, ΕΚΕΤΑ - Ινστιτούτο Έρευνας & Τεχνολογίας Θεσσαλίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

 

                                                                                                                                                                                                                              

RawCheese - Παραγωγή τυριού με ανώτερα χαρακτηριστικά από νωπό αγελαδινό γάλα

RawCheese

Παραγωγή τυριού με ανώτερα χαρακτηριστικά από νωπό αγελαδινό γάλα

ΕΠΑνΕΚ, Ειδική δράση εθνικής εμβέλειας «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ»

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εθνικούς Πόρους.

Σκοπός: η διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου συστήματος παραγωγής, προώθησης και διάθεσης αγελαδινού τυριού από νωπό γάλα με ανώτερα χαρακτηριστικά και παράλληλη υψηλή επιχειρηματική αξία από μια πρότυπη καθετοποιημένη αγελαδοτροφική μονάδα της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής. Επιπλέον, η διαμόρφωση των προδιαγραφών για την παραγωγική διαδικασία και τη διασφάλιση των χαρακτηριστικών που καθορίζουν την ποιότητα του ημίσκληρου τυριού. Το προϊόν θα τυποποιηθεί και θα κυκλοφορήσει ως επώνυμο προϊόν. Η μεθοδολογική προσέγγιση θα περιλαμβάνει αλληλοσυμπληρούμενες παρεμβάσεις σε όλα τα στάδια παραγωγής, οι οποίες αφορούν σε τρεις κύριους άξονες: βελτιστοποίηση της υγιεινής της εκτροφής για παραγωγή γάλακτος, εκτίμηση της ποιότητας του νωπού και του μεταποιημένου προϊόντος και στην ανάπτυξη ενός πλέγματος υποστηρικτικών δράσεων εκπαίδευσης, έρευνας αγοράς και ανάπτυξης της ταυτότητας του τυριού.

Διάρκεια: 36 μήνες

Συνεργαζόμενοι Φορείς: Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης, Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός – Δήμητρα / ΙΚΕ, Εργαστήριο Ζωοτεχνίας ΑΠΘ.

 

                 

TrustTrace - Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστήματος πλήρους και τεκμηριωμένης ιχνηλασιμότητας και ελέγχου ποιότητας για μεταποιημένα αγροτικά προϊόντα και προϊόντα αλιείας με εστίαση στον καταναλωτή

TrustTrace

Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστήματος πλήρους και τεκμηριωμένης
ιχνηλασιμότητας και ελέγχου ποιότητας για μεταποιημένα αγροτικά προϊόντα και προϊόντα αλιείας με εστίαση στον καταναλωτή

ΕΠΑνΕΚ, Ειδική δράση εθνικής εμβέλειας «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ»

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εθνικούς Πόρους.

Σκοπός: Ο σχεδιασμός και ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος πλήρους και τεκμηριωμένης ιχνηλασιμότητας για μεταποιημένα αγροτικά προϊόντα και προϊόντα αλιείας με εστίαση στον καταναλωτή. Βασικό χαρακτηριστικό είναι η ενσωματωμένη διαδικασία πιστοποίησης μιας σειράς κρίσιμων χαρακτηριστικών συσκευασμένων προϊόντων σε ότι αφορά την γεωγραφική προέλευσή τους (αποφυγή νοθείας), τη διαδικασία καλλιέργειας (μέτρηση υπολειμματικών) και τη διαδικασία μεταποίησης-συσκευασίας (έλεγχος μικροβιακών φορτίων). Τέλος, θα αναπτυχθεί ένα σύστημα υποστήριξης αποφάσεων που  θα υλοποιεί μια πολυκριτήρια μεθοδολογία σχεδιασμού νέων αγροτικών προϊόντων, με στόχο την ανάδραση από τον ίδιο τον καταναλωτή για τη συνεχή βελτίωση των προϊόντων και το σχεδιασμό νέων με βάση τα διαφορετικά προφίλ καταναλωτών σε συγκεκριμένες αγορές.

Διάρκεια: 36 μήνες

Συνεργαζόμενοι Φορείς: Green Projects AE, Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης, Αμάλθεια ΑΒΕΕ Αγροτικών Προϊόντων, Αφοί Στέφου & ΣΙΑ ΕΕ, Παναιγιάλειος Ένωση Συνεταιρισμών ΑΕ, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων – Πανεπιστήμιο Πατρών, Εργαστήριο Υγιεινής – Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών.

 

                 

American Farm School on Facebook American Farm School on Youtube American Farm School on Flickr American Farm School on Instagram American Farm School on Linkedin
 
© 2017 American Farm School
X
Είστε απόφοιτος;
Κρατήστε επαφή!