ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   /   Γραφείο Διαχείρισης Στρατηγικών Έργων (SPMO)   /   Εθνικά Προγράμματα
Γραφείο Διαχείρισης Στρατηγικών Έργων (SPMO)
Εθνικά Προγράμματα

Στόχος του γραφείου μας είναι η αναζήτηση και εξεύρεση πηγών χρηματοδότησης για το σχεδιασμό και υλοποίηση projects που αφορούν είτε την έρευνα ή την εφαρμογή αυτής στον αγρο-διατροφικό τομέα και τον τομέα του τουρισμού. Οι πηγές αυτές μπορεί να προέρχονται από εθνικά προγράμματα (ΕΣΠΑ, ΠΑΑ, ΓΓΕΤ κ.α.), ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (INTERREG, MED, LIFE, HORIZON 2020 κ.α.), είτε μέσα από συνεργασίες με ελληνικά ιδρύματα και επιχειρήσεις. Σε όλα αυτά πρωταρχικός στόχος είναι ο σχεδιασμός και ανάπτυξη δράσεων που θα ενδυναμώσουν την ελληνική οικονομία και τον αγρο-διατροφικό κλάδο, προσδίδοντάς τους ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)

Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) στοχεύει στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη και τη βιώσιμη ανταγωνιστικότητα του αγροτικού χώρου μέσω της μετάβασης σε ένα ισχυρό, αειφόρο αγροδιατροφικό σύστημα, καθώς και στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας των αγροτικών περιοχών. Μεταξύ των μέτρων που σχεδιάστηκαν και θα υλοποιηθούν μέσα από το ΠΑΑ 2014-2020 και αποτελούν προτεραιότητες του γραφείου είναι:

Μέτρο 1: Δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης: Το μέτρο αυτό στοχεύει στην κατάρτιση και απόκτηση δεξιοτήτων πάνω σε σύγχρονες μεθόδους παραγωγής. Επίσης, περιλαμβάνει δράσεις επίδειξης και ενημέρωσης νέων τεχνολογιών και μηχανημάτων σε επιδεικτικά αγροκτήματα.

Μέτρο 2: Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης αγροτικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες αντικατάστασης στην εκμετάλλευση: Στα πλαίσια του μέτρου αυτού, ο ωφελούμενος δύναται να λάβει έως 3 συμβουλές σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος σε θέματα που αφορούν την εφαρμογή ορθών γεωργικών πρακτικών, την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας.

Μέτρο 9: Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών: Αφορά την ενίσχυση για την ίδρυση και λειτουργία συνεργατικών σχημάτων όπως ομάδες και οργανώσεις παραγωγών.

Μέτρο 16: Συνεργασία: Αφορά την ενίσχυση δημιουργίας Επιχειρησιακών Ομάδων με στόχο την εφαρμογή και ανάπτυξη καινοτομίας στον αγροτικό τομέα για την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων του χώρου.

Μέτρο 19: Τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων βασισμένη στην προσέγγιση LEADER: Σχεδιασμός και υλοποίηση τοπικών ολοκληρωμένων στρατηγικών για να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά οι οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές και δημογραφικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αγροτικές περιοχές.

ΕΣΠΑ 2014 - 2020

Το Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 αποτελεί το βασικό στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της χώρας και την αντιμετώπιση των διαρθρωτικών αδυναμιών και των υφιστάμενων οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων.

Στόχος του προγράμματος είναι η αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας με ανάταξη και αναβάθμιση του παραγωγικού και κοινωνικού ιστού της χώρας και τη δημιουργία και συντήρηση βιώσιμων θέσεων εργασίας. Μέσα για την επίτευξη του στόχου είναι η εξωστρεφής και καινοτόμος ανταγωνιστική επιχειρηματικότητα, η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και η εφαρμογή των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης.

Καθοριστικό στοιχείο στον αναπτυξιακό σχεδιασμό της περιόδου 2014 - 2020 αποτέλεσε η εκπόνηση της Στρατηγικής Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS3). Στο πλαίσιο αυτό έχουν προσδιοριστεί οκτώ κλάδοι στους οποίους θα δοθεί προτεραιότητα και από τους οποίους ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το γραφείο έχουν οι εξής:

 • Αγρο-διατροφή
 • Περιβάλλον και βιώσιμη ανάπτυξη
 • Τουρισμός, πολιτισμός, δημιουργικές βιομηχανίες

Οι δράσεις και τα επιμέρους προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 εξειδικεύονται και οι προσκλήσεις ενδιαφέροντος για τους ωφελούμενους ανοίγουν σταδιακά και αναμένεται η επιτάχυνσή τους το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

InoFA

Ο συνεργατικός σχηματισμός (cluster) https://inofa.gr/ καινοτομίας InoFA (Internet of Food Alliance) αποτελεί την προσπάθεια να διασυνδεθούν όλοι οι κρίκοι της αγροδιατροφικής αλυσίδας και όσοι παρέχουν υλικά και υπηρεσίες σε αυτή κάτω από μία κοινή ομπρέλα η οποία βασίζεται στην υψηλή τεχνολογία και το Internet of Things. Υπό αυτή την έννοια η ροή των προϊόντων στην εφοδιαστική αλυσίδα δημιουργεί και μία παράλληλη ροή πληροφορίας η οποία γεννιέται στο σημείο της πρωτογενούς παραγωγής (π.χ. χωράφι) και διαρκώς εμπλουτίζεται μέχρι και την τελική του κατανάλωση.

 

Σκοπός του cluster είναι να δημιουργήσει συνέργειες μεταξύ των συμμετεχόντων σ’ αυτό και της κοινωνίας πολιτών ώστε να αναπτυχθούν νέα ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες που θα οδηγήσουν στην βελτίωση των εφαρμοζόμενων διαδικασιών εκ μέρους όλων των κρίκων της εφοδιαστικής αλυσίδας. Αυτή η τεχνολογική αναβάθμιση με την σειρά της θα την βοηθήσει να  αντιμετωπίσει τις σύγχρονες προκλήσεις που αφορούν στην κυκλική οικονομία, την ιχνηλασιμότητα των τροφίμων, το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και την διατροφικές αξίες.

 

Το cluster επιδιώκει επίσης, τη βελτιστοποίηση του ελέγχου της μεταφοράς και αποθήκευσης των διακινούμενων στην αγροδιατροφική αλυσίδα προϊόντων ενώ μέσω της ψηφιοποίησης της πληροφορίας στα σημεία πώλησης θα παρέχεται πληρέστερη ενημέρωση στους καταναλωτές σε ζητήματα που άπτονται των ορθών διατροφικών επιλογών.

 

Έτσι, θα αυξάνονται οι επιδόσεις όλων των επιμέρους εμπλεκομένων και η προστιθέμενη αξία κατά μήκος της αλυσίδας εξασφαλίζοντας την δίκαιη κατανομή της.

 

Στο σχήμα συνενώνονται επιχειρήσεις πρωτογενούς παραγωγής, συσκευασίας αγροτικών προϊόντων, διανομών, λιανικής πώλησης, ερευνητικοί και εκπαιδευτικοί οργανισμοί, φορείς κοινωνίας πολιτών, πάροχοι τεχνολογίας και πάροχοι υπηρεσιών και υλικών από όλη την Ελλάδα. 

 

Τον συντονισμό του έχει η Αμερικανική Γεωργική Σχολή ενεργώντας ως Φορέας Αρωγός.

 

Μέτρο 16 "Συνεργασία"

Η ανάπτυξη συνεργασιών με σκοπό τη διασύνδεση της έρευνας με την παραγωγή μέσω της πιλοτικής εφαρμογής έργων καθώς και η δημιουργία Επιχειρησιακών Ομάδων, με στόχο την ενίσχυση της βιωσιμότητας και παραγωγικότητας της γεωργίας ή την προστασία του περιβάλλοντος και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή αποτελούν μια από τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παρούσα αλλά και την επόμενη Προγραμματική Περίοδο.
-----------------------------------------

Επωνυμία Επιχειρησιακής Ομάδας: STAR(T) – beef

«Στρατηγικές για την παραγωγή μοσχαριών κατάλληλων για πάχυνση σε εκτροφές αγελάδων γαλακτοπαραγωγής, με τη χρήση τεχνολογιών υποβοηθούμενης αναπαραγωγής»

Σύντομη περιγραφή

Στην Ελλάδα καταναλώνονται περίπου 150.000 τόνοι βόειου κρέατος, αλλά παράγεται λιγότερο από το 25% του μοσχαρίσιου κρέατος που καταναλώνεται. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, η πάχυνση των εισαγόμενων μοσχαριών σε ελληνική εκτροφή για τουλάχιστον 5 μήνες είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να θεωρείται το σφάγιο «Ελληνικής Εκτροφής». «Ελληνικό» χαρακτηρίζεται το σφάγιο ζώου που γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Ελλάδα. Στη χώρα μας συνήθως εισάγονται καθαρόαιμα ή και ημί-αιμα κρεοπαραγωγά μοσχάρια, ηλικίας 6-8 μηνών (ή και μικρότερα), τα οποία εκτρέφονται για διάστημα 7-8 μηνών (ή και λιγότερο) πριν από τη σφαγή και χαρακτηρίζονται ως «Ελληνικής Εκτροφής».

Οι παχυντές μοσχαριών καταφεύγουν στην εισαγωγή ζώων από το εξωτερικό, γιατί στην Ελλάδα δεν βρίσκουν διαθέσιμα μοσχάρια για πάχυνση. Συνήθως, είναι διαθέσιμα αρσενικά μοσχάρια φυλής Holstein, των οποίων οι αποδόσεις τόσο σε σφάγιο όσο και σε ποιότητα σφαγίου δεν είναι οι επιθυμητές. Ωστόσο, συχνά δημιουργούνται προβλήματα στην εισαγωγή ζώντων ζώων λόγω ενζωοτιών, που απαγορεύουν τις μετακινήσεις ζώων τόσο μεταξύ των κρατών όσο και μέσα στη χώρα.

Το προτεινόμενο έργο θα συμβάλει στην επίλυση του προβλήματος (σε σημαντικό βαθμό), αφού θα δώσει τη δυνατότητα παραγωγής μοσχαριών κατάλληλων για πάχυνση εντός της χώρας. Για το σκοπό αυτό θα εφαρμοσθούν ελεγχόμενα καινοτόμες τεχνολογίες και θα δοθούν οι κατάλληλες κατευθυντήριες γραμμές για τη χώρα. Οι εκτροφείς αγελάδων γαλακτοπαραγωγής θα μπορούν ελεγχόμενα να παράγουν και μοσχάρια κατάλληλα για πάχυνση και οι εκτροφείς παχυνόμενων θα μπορούν να βρουν μοσχάρια για πάχυνση στην Ελλάδα. Το σφάγιο των ζώων αυτών θα χαρακτηρίζεται «Ελληνικό».

Περιφερειακή ενότητα

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Μέλη επιχειρησιακής ομάδας

 • Επιστημονικοί φορείς
  1. Ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ) / Iνστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών
  2. Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή
 • Εκπρόσωποι του πρωτογενή τομέα
  1. ΑΦΟΙ Πολιτίκου Ο.Ε.,
  2. Αθανάσιος Α. Διαμέλας
  3. ΦΑΡΜΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
  4. Kefte Bar
    

---------------------------------------------------------
Επωνυμία Επιχειρησιακής Ομάδας: Mountain meat

«Διαχείριση ορεινών βοσκοτόπων για την αξιοποίηση της πλούσιας χλωρίδας των νομών Δράμας και Ξάνθης και την παραγωγή προϊόντων κρέατος υψηλής προστιθεμένης αξίας»

Σύντομη περιγραφή

Οι γηγενείς φυλές ελευθέρας βοσκής αποτελούν σημαντικό πολιτιστικό κεφάλαιο, αναπόσπαστο μέρος της βιοποικιλότητας ενός τόπου  και η παρουσία τους συνεισφέρει στην διατήρηση των ισορροπιών στο φυσικό περιβάλλον. Οι ορεινές περιοχές των νομών Ξάνθης και Δράμας  είναι διεθνούς ενδιαφέροντος και σημασίας εξαιτίας της σπάνιας βιοποικιλότητας και των πολλών μοναδικών ειδών χλωρίδας και πανίδας. Οι πλούσιοι αυτοί  βοσκότοποι αποτελούν τη φυσική διατροφή των βοοειδών της περιοχής.

Η σπάνια ελληνική κόκκινη φυλή είναι η φυλή των βοοειδών που εκτρέφεται περισσότερο στη συγκεκριμένη περιοχή η οποία όμως γίνεται χωρίς ιδιαίτερη οργάνωση και καθοδήγηση με αποτέλεσμα  η δυναμική της παραπάνω εκτροφής να μην αξιοποιείται πλήρως. Οι κτηνοτρόφοι δεν μπορούν να στηρίζουν τη βιωσιμότητα τους στην οικονομική ενίσχυση διατήρησης των γενετικών πόρων της φυλής. Θα πρέπει να δημιουργήσουν και να υλοποιήσουν ένα νέο οικονομικό μοντέλο που θα βασίζεται στην αξιοποίηση των ευεργετικών επιδράσεων της βόσκησης.

Η αξιοποίηση των αρωματικών φυτών και βοτάνων των συγκεκριμένων βοσκοτόπων μπορεί να οδηγήσει στην παραγωγή κρέατος με υψηλότερης ποιότητας. Η βόσκηση είναι σημαντική για την υγεία και ευζωία του ζώου. Είναι καλή για το περιβάλλον ενώ η χρησιμοποίηση των  τοπικών πόρων για τη διατροφή των ζώων μπορεί να αποτελέσει όφελος για την τοπική οικονομία

Περιφερειακή ενότητα

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης 

Μέλη επιχειρησιακής ομάδας

 • Επιστημονικοί φορείς
  1. Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή
  2. Αριστοτελείο Πανεπιστημίο Θεσσαλονίκης / Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος»
  3. ΕΝΑ Σύμβουλοι Ανάπτυξης
  4. AGROMET IKE
 • Εκπρόσωποι του πρωτογενή τομέα
  1. Κτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Μύκης Αθανάσιος Α. Διαμέλας
  2. Ζευκίδης Συμεών – Κτηνοτρόφος
  3. Κεϋβανίδου Όλγα – Κτηνοτρόφος
  4. Τζορμπατζίδης Ελευθέριος – Κτηνοτρόφος
  5. Τζορμπατζίδης Νικόλαος – Κτηνοτρόφος

----------------------------------------------
Επωνυμία Επιχειρησιακής Ομάδας: Gen – Sheep Milk

 «Αξιοποίηση του γενετικού υλικού των φυλών και των συστημάτων εκτροφής για τη δημιουργία προϊόντων με αυξημένη προστιθέμενη αξία από πρόβειο γάλα»

Σύντομη περιγραφή

Η εκτροφή προβάτων είναι ζωτικής σημασίας για την εθνική οικονομία σε πολλές χώρες της περιοχής της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής. Ιδιαίτερα ανεπτυγμένη είναι η κτηνοτροφία σε περιοχές όπως η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία και η Ελλάδα. Μεταξύ των Ευρωπαϊκών χωρών η Ελλάδα δεύτερη σε παραγωγή πρόβειου γάλακτος με 680.000 τόνους/ έτος. Τα παραπάνω στατιστικά στοιχεία είναι πολύ ενδιαφέροντα και καθιστούν την παρακάτω μελέτη ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα προοπτική τόσο στον τομέα των τροφίμων όσο και της κτηνοτροφίας. Η παραγωγή γάλακτος είναι ιδιαίτερα σημαντική και για την τυροκόμηση καθώς η μεγαλύτερη ποσότητα πρόβειου γάλακτος που παράγεται χρησιμοποιείται για την παραγωγή διαφόρων τύπου τυριών. Παράγοντες, όπως είναι η διατροφή του ζώου, η αναπαραγωγή, ο γενότυπος, η φυλή, οι συνθήκες εκτροφής και το στάδιο της γαλακτικής περιόδου επηρεάζουν την πρωτεϊνική και λιπιδική συγκέντρωση καθώς και τη μικροβιολογική ποιότητα του παραγόμενου γάλακτος. Αυτές οι παράμετροι είναι πολύ σημαντικοί γιατί επηρεάζουν τις τεχνολογικές ιδιότητες και τις ιδιότητες πήξης του γάλακτος κατά τη διάρκεια της τυροκόμησης. Γι’ αυτό, η αξιοποίηση της σύσταση του παραγόμενου γάλακτος διαφορετικών φυλών προβάτων που εκτρέφονται υπό τις ίδιες συνθήκες και ο μετέπειτα χαρακτηρισμός  των παραγόμενων προϊόντων είναι αναγκαία.

Περιφερειακή ενότητα

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Μέλη επιχειρησιακής ομάδας

 • Επιστημονικοί φορείς
  1. Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή
  2. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης / Τμήμα Γεωπονίας - Εργαστήριο τεχνολογίας γάλακτος
  3. Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης – Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών
  4. New Milk
 • Εκπρόσωποι του πρωτογενή τομέα
  1. Φάρμες Κεντρικής Μακεδονίας
  2. Cheesco

---------------------------------------------------
Επωνυμία Επιχειρησιακής Ομάδας: Digi-Meat

«Αξιοποίηση της τεχνολογίας στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας στο κρέας που παράγεται από τη σπάνια Ελληνική βραχυκερατική φυλή»

Σύντομη περιγραφή

Η σπάνια ελληνική βραχυκερατική φυλή αποτελεί αναξιοποίητο πολιτιστικό κεφάλαιο για την Περιφέρεια και εν δυνάμει πηγή εισοδήματος για τον τοπικό πληθυσμό που σήμερα δυσκολεύεται να επιβιώσει στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Η αξιοποίηση της περνάει μέσα από την συνδυαστική χρήση  ψηφιακής τεχνολογίας και εστιασμένης πολιτικής μάρκετινγκ. 

Το παρόν σχέδιο δράσης αξιοποιεί ψηφιακές τεχνολογίες για την διαχείριση κοπαδιών και την ιχνηλασιμότητα σε συνδυασμό με την ένταξη του κρέατος της βραχυκερατικής στην γαστρονομική ταυτότητα της Ξάνθης και την προώθησή του στα γκουρμέ εστιατόρια Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Η πολιτική ένταξης και προώθησης αξιοποιεί στοιχεία  από τις αντίστοιχες επιτυχημένες της Ιταλικής φυλής Maremana και της Βρετανικής Dexter.  Η στόχευση είναι διπλή: αφενός ο εμπλουτισμός του θεματικού τουρισμού της περιφέρειας, αφετέρου η σύνδεση των κτηνοτρόφων με τις specialty food αγορές, με την τροφοδοσία υψηλής προστιθέμενης αξίας, τοπικής ταυτότητας και περιορισμένης προσφοράς  κρεάτων ελευθέρας βοσκής.   

Οι απαιτήσεις ποιοτικών αγορών κρέατος σε διεθνές επίπεδο είναι συγκεκριμένες και έχουν κοινά σημεία αναφοράς τα οποία συνοψίζονται στα ακόλουθα: σταθερές ποσότητες και  ποιότητα, πληροφορίες για την εκτροφή και φροντίδα των ζώων, ιχνηλασιμότητα, τήρηση προτύπων, ορθή υλοποίηση logistics (χρόνοι, συνθήκες μεταφοράς, διαρκής ενημέρωση). Τα σημεία αυτά καλύπτουν οι τεχνολογίες Digitanimal και KalaΘos σαν συστατικά μέρη μια πολιτικής niche μάρκετινγκ.

Περιφερειακή ενότητα

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

Μέλη επιχειρησιακής ομάδας

 • Επιστημονικοί φορείς
  1. Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή
  2. Αριστοτελείο Πανεπιστημίο Θεσσαλονίκης / Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος»
  3. ΕΝΑ Σύμβουλοι Ανάπτυξης
  4. GreenProjects AE
  5. AGROMET
 • Εκπρόσωποι του πρωτογενή τομέα
  1. Απόστολος Παπαδόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε
  2. Κτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Μύκης
  3. Καμπούλ Μητ. Μπετιούλ – Κτηνοτρόφος
  4. Μολά Αλή Μεζ. Φατμέ – Κτηνοτρόφος
  5. Μπεδέλ Μεμ. Καδήρ – Κτηνοτρόφος
  6. Μπεδέλ Καδ. Σεμσεδήν - Κτηνοτρόφος
    

-------------------------------------------------------
Επωνυμία Επιχειρησιακής Ομάδας: Dairy-UP

«Βελτιστοποίηση της διαχείρισης της ενσταβλισμένης κτηνοτροφίας, με την αξιοποίηση ασύρματου δικτύου αισθητήρων και πλατφόρμας "νέφους" για την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων»

Σύντομη περιγραφή

H ενσταβλισμένη προβατοτροφία προσφέρεται ως διέξοδος στη σύγχρονη αγροτική παραγωγή, ωστόσο η απόδοσή της στη χώρα μας υπολείπεται ακόμα σημαντικά εκείνης των προηγμένων ζωoτεχνικά χωρών (5η θέση, Eurostat). Ο κλάδος αντιμετωπίζει πολυάριθμες προκλήσεις όπως το υψηλό κόστος διατροφής και κτηνιατρικής περίθαλψης. Επιπρόσθετα, η κατάργηση των ποσοστώσεων στο γάλα (2015) έχει επιφέρει αστάθεια τιμών στα παραγόμενα προϊόντα περιορίζοντας ακόμη περισσότερο τα περιθώρια κέρδους για τον κτηνοτρόφο, ενώ συντελεί και σε περαιτέρω εγκατάλειψη του κλάδου.

Τα παραπάνω στοιχεία, επί της ουσίας γεννούν ένα θεμελιώδες ερώτημα που αφορά τόσο περιοχές που κατά αποκλειστικότητα δραστηροποιούνται στον κλάδο της αιγοπροβατοτροφίας (Προσοτσάνη-Δράμας) αλλά και γενικότερα το γαλακτοκομικό κλάδο: ποια θα είναι η αυριανή μέρα και ποιο επιχειρηματικό μοντέλο είναι βιώσιμο για τον Έλληνα κτηνοτρόφο;

Στο πλαίσιο αυτό ο κτηνοτροφικός κλάδος οφείλει να εστιάσει σε βελτίωση της ποιότητας και παράλληλα μείωση του κοστολογίου παραγωγής και όχι απαραίτητα στη μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας των ζώων. Μέσω του Dairy-UP επιδιώκεται η δημιουργία ενός περιφερειακού οικοσυστήματος, με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων, για την ανάπτυξη και προώθηση πρότυπων μεθόδων λειτουργίας των κτηνοτροφικών μονάδων αξιοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες που θα συμβάλλουν σε βελτίωση της λειτουργικότητάς τους, αύξηση της αποδοτικότητας μέσα από τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και στη μετατροπή τους σε ανταγωνιστικές επιχειρήσεις.

Περιφερειακή ενότητα

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

Μέλη επιχειρησιακής ομάδας

 • Επιστημονικοί φορείς
  1. Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή
  2. Ελληνικό Διεθνές Πανεπιστήμιο – Σχολή Γεωπονίας 
  3. AGROMET
 • Εκπρόσωποι του πρωτογενή τομέα
  1. ‘Μενοίκιο’ – συνεταιρισμός
    

--------------------------------------------------------
Επωνυμία Επιχειρησιακής Ομάδας: Aromatic Lamb

«Παραγωγή αρνίσιου κρέατος υψηλής προστιθέμενης αξίας με την προσθήκη αρωματικών φυτών και ελαιών  στη διατροφή των προβάτων»

Σύντομη περιγραφή

Σκοπός της δράσης είναι η αξιοποίηση των ευεργετικών δράσεων των αρωματικών φυτών σε ένα πολύ σημαντικό κλάδο της ελληνικής κτηνοτροφίας, την προβατοτροφία. Η προβατοτροφία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κλάδους της πρωτογενούς παραγωγής στην Ελλάδα, προσφέρει εισόδημα σε χιλιάδες αγροτικές οικογένειες και συνεισφέρει σημαντικά στην αγροτική ανάπτυξη, ιδιαίτερα στις απομονωμένες και μειονεκτικές περιοχές. Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί μείωση της κατανάλωσης των προϊόντων του κλάδου, αύξηση του κόστους παραγωγής και μείωση της κερδοφορίας των παραγωγών, η οποία έχει οδηγήσει σε ύφεση την προβατοτροφία. Προκειμένου λοιπόν να αντιμετωπισθεί αυτή η ύφεση κρίνεται σκόπιμη η δημιουργία προϋποθέσεων για βελτιώσεις στην παραγωγικότητα και στην ποιότητα των προϊόντων. Η ανάπτυξη νέων προϊόντων που θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις των καταναλωτών αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πυρήνες εξέλιξης. Η αξιοποίηση της συνεισφοράς των αρωματικών φυτών στην αύξηση της κρεοπαραγωγικής τους ικανότητας θα αποτελέσει πόλο έλξης για τους παραγωγούς που επιθυμούν να αυξήσουν την κερδοφορία τους. Τέλος, η βελτίωση της ποιότητας του κρέατος που μπορεί να προκύψει είναι δυνατόν να οδηγήσει σε προϊόντα ελκυστικά για τον καταναλωτή, όχι μόνο ως προς τις οργανοληπτικές τους ιδιότητες  αλλά  και σε πιο ουσιαστικές, που θα αφορούν στη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων στη υγεία του ανθρώπου. Η ενημέρωση των παραγωγών για τα αποτελέσματα των μελετών αυτών καθώς και η συμβουλευτική καθοδήγηση τους για την ορθή εφαρμογή των καινοτόμων αυτών εφαρμογών αποτελεί την επιτομή του παρόντος έργου των συνθηκών διαβίωσης και στη μετατροπή τους σε ανταγωνιστικές επιχειρήσεις.

Περιφερειακή ενότητα

Περιφέρεια Δυτικής  Μακεδονίας

Μέλη επιχειρησιακής ομάδας

 • Επιστημονικοί φορείς
  1. Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή
  2. ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
  3. ΟΜΙΛΟΣ ΟΡΑΜΑ
 • Εκπρόσωποι του πρωτογενή τομέα
  1. Κτηνοτροφικός Συνεταιρισμός  Αιγοπροβατοτροφίας Περιοχής Αμυνταίου
  2. Σεμερτζίδης Λάζαρος - Life Secrets

---------------------------------------
Επωνυμία Επιχειρησιακής Ομάδας: ΕΛΑΙΟΡΑΜΑ

«Γεωργία ακριβείας και βελτιωτικές κινήσεις για μεγιστοποίηση πολυφαινολών σε ελαιόλαδο»

Σύντομη περιγραφή

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει παγκοσμίως μία τάση κατανάλωσης τροφίμων τα οποία παρουσιάζουν βιο-λειτουργικές ιδιότητες, με άλλα λόγια υπάρχουν αποδεδειγμένα επιπλέον οφέλη για την υγεία των καταναλωτών που καταναλώνουν τα συγκεκριμένα τρόφιμα πέραν των οφελών που θα προέκυπταν από την κατανάλωση ομοειδών τροφίμων. Το αγουρέλαιο αποτελεί μία ειδική κατηγορία ελαιολάδου το οποίο περιέχει αυξημένα επίπεδα αντιοξειδωτικών συστατικών (πολυφαινόλες). Η κατοχή εκ μέρους των παραγωγών σημαντικών ποσοτήτων αγουρέλαιου προσδίδει σε αυτούς ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα αποφέροντας σημαντικά κέρδη συμβάλλοντας έτσι στην βιωσιμότητα και ανάπτυξη του κλάδου.

Η παραγωγή του αγουρέλαιου από τους Έλληνες παραγωγούς αποτελεί σχετικά πρόσφατη παραγωγική κατεύθυνσηη οποία απαιτεί ιδιαίτερους χειρισμούς κατά την καλλιέργεια του ελαιόδεντρου. Είναι περιορισμένες οι περιοχές που έχουν καταφέρει να παράγουν σημαντικές ποσότητες καταλλήλου αγουρέλαιου όσο και ο αριθμός των παραγωγών που ενεπλάκησαν στην προσπάθεια αυτή. Αυτό συμβαίνει για δύο κυρίως λόγους, που είναι η δυσπιστία των παραγωγών ότι μπορούν τελικά να καταφέρουν να παράγουν και να διαθέσουν το προϊόν αυτό και η έλλειψη οργάνωσης και συλλογικότητας στην παραγωγή, διάχυση της γνώσης και ενημέρωση της παραγωγικής βάσης τόσο για τις απαιτήσεις όσο και για τα οικονομικά οφέλη που θα προέκυπταν από την μεγέθυνση του κλάδου παραγωγής αγουρέλαιου.

Η παρούσα πρόταση θέτει την επιστημονική βάση για την στοχευμένη παραγωγή αγουρέλαιου

Περιφέρεια

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Μέλη επιχειρησιακής ομάδας

 • Επιστημονικοί φορείς
  1. Αμερικανική Γεωργική Σχολή
  2. AGROMET ΙΚΕ
 • Εκπρόσωποι του πρωτογενή τομέα
  1. Αγροδιατροφική Σύμπραξη Κεντρικής Μακεδονίας
  2. Αγροτικός Ελαιουργικός Συνεταιρισμός Πολυγύρου

---------------------------------------------
Επωνυμία Επιχειρησιακής Ομάδας: Stevia-PRO

«Βελτίωση της απόδοσης και των ποιοτικών χαρακτηριστικών της παραγόμενης Στέβιας»

Σύντομη περιγραφή

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει παγκοσμίως μία τάση κατανάλωσης τροφίμων που παρουσιάζουν βιο-λειτουργικές ιδιότητες. Η παραγωγή στέβιας αποτελεί καινοτομία τόσο για την Ελλάδα αλλά και για την Ευρώπη. Η πρωτοπόρα προσπάθεια έγινε πραγματικότητα από παραγωγούς στη Λαμία που τόλμησαν και την καλλιέργησαν για πρώτη φορά.

Έχουν ήδη καταγραφεί σημαντικές επιδόσεις τόσο στην παραγωγή ενός παντελώς αγνώστου μέχρι πριν λίγα χρόνια φυτού όσο και στις πωλήσεις προμηνύοντας την εμπορική του επιτυχία. Στην διάρκεια της δραστηριότητας των παραγωγών υπήρξαν διάφορες αστοχίες. Η σημαντικότερη από αυτές συνέβη εξ’ αιτίας του ακατάλληλου πολλαπλασιαστικού υλικού. Οι παραγωγοί άλλαξαν ποικιλία από την αρχική Creolaκαι τώρα στράφηκαν προς την SHC14A.

Υπάρχει εντούτοις μεγάλο κενό στην γνώση μας σχετικά με το συγκεκριμένο προϊόν. Επίσης από άποψη τεχνολογικής υποστήριξης η καλλιέργεια βρίσκεται σε πολύ πρώιμο στάδιο ενώ δεν γνωρίζουμε ακόμη ποια σημεία της περιοχής ενδείκνυνται για καλλιέργεια υψηλών αποδόσεων. Στην παρούσα πρόταση περιγράφεται η πιλοτική καλλιέργεια και αξιολόγηση διάφορων ποικιλιών από σπόρο που κυκλοφορεί στο εμπόριο και η αξιολόγηση τους μετά από καλλιέργεια στην περιοχή. Στην ποικιλία που θα δώσει τα καλύτερα χαρακτηριστικά θα γίνει επιλογή των καλύτερων φυτών για να δημιουργηθεί μητρικός πληθυσμός με αγενή πολλαπλασιασμό. Έτσι οι μελλοντικές φυτείες που θα προκύψουν θα εγγυώνται τα μέγιστα δυνατά αποτελέσματα στους παραγωγούς.

Περιφέρεια

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Μέλη επιχειρησιακής ομάδας

 • Επιστημονικοί φορείς
  1. Αμερικανική Γεωργική Σχολή
  2. Χρήστος Σταμάτης & ΣΙΑ ΕΕ
 • Εκπρόσωποι του πρωτογενή τομέα
  1. Αγροτικός Συνεταιρισμός Στέβια Ελλάς
  2. Green Plants Μον. ΙΚΕ

----------------------------------------
Επωνυμία Επιχειρησιακής Ομάδας: PROREGANO

«Βελτίωση της απόδοσης και των ποιοτικών χαρακτηριστικών της παραγόμενης Ρίγανης»

Σύντομη περιγραφή

Τα τελευταία χρόνια κι ειδικότερα μετά την έναρξη της οικονομικής κρίσης παρατηρείται μία στροφή στα αρωματικά φυτά. Η χώρα μας ξεκίνησε σχετικά πρόσφατα την παραγωγή, τυποποίηση και εμπορία των αρωματικών φυτώνσε επιχειρηματική βάση. Ακόμη όμως δεν έχουμε εκμεταλλευτεί το σημαντικότερο από τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της που δεν είναι άλλο από την πλούσια βιοποικιλότητα και τα ενδημικά φυτά με υψηλά ποιοτικά χαρακτηριστικά.

Η ρίγανη που αυτοφύεται στον Κόζιακα, στο βουνό του Ασκληπιού, είναι ένα προϊόν πολύ ελκυστικό στις αγορές και όπου δοκιμάστηκε απέκτησε πιστούς κι αφοσιωμένους πελάτες. Υπάρχουν μεμονωμένες περιπτώσεις παραγωγών που έχουν δραστηριοποιηθεί στην καλλιέργειά της, αλλά αποτελούν μικρό ποσοστό του συνολικά παραγόμενου προϊόντος. Το πρόβλημα της μη ύπαρξης μίας σταθερής ποιότητας ενδημικής ρίγανης που καλλιεργείται υπό πλήρως ελεγχόμενες συνθήκες είναι αυτό που καλείται να λύσει η συγκεκριμένη πρόταση.

Στην παρούσα περιγράφεται η πιλοτική καλλιέργεια και αξιολόγηση διάφορων βιοτύπων από τοπικά φυτά και η αξιολόγηση τους μετά από καλλιέργεια σε διάφορες συνθήκες της περιοχής. Ο βιότυπος που θα δώσει τα καλύτερα χαρακτηριστικά θα χρησιμοποιηθεί για να δημιουργηθεί μητρικός πληθυσμός με αγενή πολλαπλασιασμό. Έτσι οι μελλοντικέςφυτείες που θα προκύψουν θα εγγυώνται τα μέγιστα δυνατά αποτελέσματα στους παραγωγούς. Όλη η διαδικασία θα εφαρμοστεί μέσα από συστήματα γεωργίας ακριβείας για τον πλήρη έλεγχο και καταγραφή των εφαφοκλιματικών συνθηκών.

Περιφέρεια

ΠεριφέρειαΘεσσαλίας

Μέλη επιχειρησιακής ομάδας

 • Επιστημονικοί φορείς
  1. Αμερικανική Γεωργική Σχολή
  2. Αναπτυξιακή εταιρία δήμου Τρικκαίων με διακριτικό τίτλο e-Trikala
 • Εκπρόσωποι του πρωτογενή τομέα
  1. ΑγροτικόςΣυνεταιρισμός Μεταποίησης και Εμπορίας Αγροτικών Προϊόντων Τρικάλων
  2. Λιούλιος – Παπαευθυμίου Ο.Ε.» με διακριτικό τίτλο «Βοτανικός Κήπος
  3. Γιώτας Δημήτριος
  4. Χρυσόμαλλος Γιώργος
BioCircular - Βιοπαραγωγικό σύστημα κυκλικής γεωργίας ακριβείας

BioCircular

Βιοπαραγωγικό σύστημα κυκλικής γεωργίας ακριβείας

ΕΠΑνΕΚ, Ειδική δράση εθνικής εμβέλειας «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ»

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εθνικούς Πόρους.

Σκοπός: Η ενσωμάτωση επιμέρους εργαλείων ευφυούς γεωργίας (smart farming) και μεταποίησης (smart processing) σε ένα ενιαίο σύστημα διαχείρισης της αλυσίδας παραγωγής μιας καθετοποιημένης γαλακτοκομικής μονάδας μικρομεσαίας δυναμικότητας. Στόχος του έργου είναι ο έλεγχος και η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της παραγωγικής διαδικασίας και των παραγόμενων προϊόντων, μέσα από την αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών για τη μείωση των εισροών και τη βέλτιστη διαχείριση των αποβλήτων στις φάσεις φυτικής και ζωικής παραγωγής, καθώς και της επεξεργασίας και τυποποίησης γαλακτοκομικών προϊόντων, αντιμετωπίζοντας έτσι σημαντικά ζητήματα αναποτελεσματικών και μη βιώσιμες γεωργικών πρακτικών που οδηγούν σε ακατάλληλη εφαρμογή πόρων όπως τα χημικά λιπάσματα, οι μη βελτιστοποιημένες αλυσίδες αξίας στο σύστημα παραγωγής και ο ανεπαρκής χειρισμός και επεξεργασία δεδομένων. Στο πλαίσιο του έργου εντάσσονται δράσεις για το σχεδιασμό και τη βέλτιστη διαχείριση του νερού. Όλα τα παραπάνω ενσωματώνονται σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης παραγωγής προϊόντων γάλακτος και αποτελούν το υπόβαθρο για την ανάπτυξη ενός ευφυούς συστήματος υποστήριξης αποφάσεων κυκλικής γεωργίας

Διάρκεια: 36 μήνες

Συνεργαζόμενοι Φορείς: Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης, EngineersforBusinessIKE, ErgoPlanningΕΠΕ, ΕΚΕΤΑ - Ινστιτούτο Έρευνας & Τεχνολογίας Θεσσαλίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

 

                                                                                                                                                                                                                              

RawCheese - Παραγωγή τυριού με ανώτερα χαρακτηριστικά από νωπό αγελαδινό γάλα

RawCheese

Παραγωγή τυριού με ανώτερα χαρακτηριστικά από νωπό αγελαδινό γάλα

ΕΠΑνΕΚ, Ειδική δράση εθνικής εμβέλειας «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ»

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εθνικούς Πόρους.

Σκοπός: η διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου συστήματος παραγωγής, προώθησης και διάθεσης αγελαδινού τυριού από νωπό γάλα με ανώτερα χαρακτηριστικά και παράλληλη υψηλή επιχειρηματική αξία από μια πρότυπη καθετοποιημένη αγελαδοτροφική μονάδα της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής. Επιπλέον, η διαμόρφωση των προδιαγραφών για την παραγωγική διαδικασία και τη διασφάλιση των χαρακτηριστικών που καθορίζουν την ποιότητα του ημίσκληρου τυριού. Το προϊόν θα τυποποιηθεί και θα κυκλοφορήσει ως επώνυμο προϊόν. Η μεθοδολογική προσέγγιση θα περιλαμβάνει αλληλοσυμπληρούμενες παρεμβάσεις σε όλα τα στάδια παραγωγής, οι οποίες αφορούν σε τρεις κύριους άξονες: βελτιστοποίηση της υγιεινής της εκτροφής για παραγωγή γάλακτος, εκτίμηση της ποιότητας του νωπού και του μεταποιημένου προϊόντος και στην ανάπτυξη ενός πλέγματος υποστηρικτικών δράσεων εκπαίδευσης, έρευνας αγοράς και ανάπτυξης της ταυτότητας του τυριού.

Διάρκεια: 36 μήνες

Συνεργαζόμενοι Φορείς: Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης, Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός – Δήμητρα / ΙΚΕ, Εργαστήριο Ζωοτεχνίας ΑΠΘ.

 

                 

TrustTrace - Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστήματος πλήρους και τεκμηριωμένης ιχνηλασιμότητας και ελέγχου ποιότητας για μεταποιημένα αγροτικά προϊόντα και προϊόντα αλιείας με εστίαση στον καταναλωτή

TrustTrace

Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστήματος πλήρους και τεκμηριωμένης
ιχνηλασιμότητας και ελέγχου ποιότητας για μεταποιημένα αγροτικά προϊόντα και προϊόντα αλιείας με εστίαση στον καταναλωτή

ΕΠΑνΕΚ, Ειδική δράση εθνικής εμβέλειας «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ»

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εθνικούς Πόρους.

Σκοπός: Ο σχεδιασμός και ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος πλήρους και τεκμηριωμένης ιχνηλασιμότητας για μεταποιημένα αγροτικά προϊόντα και προϊόντα αλιείας με εστίαση στον καταναλωτή. Βασικό χαρακτηριστικό είναι η ενσωματωμένη διαδικασία πιστοποίησης μιας σειράς κρίσιμων χαρακτηριστικών συσκευασμένων προϊόντων σε ότι αφορά την γεωγραφική προέλευσή τους (αποφυγή νοθείας), τη διαδικασία καλλιέργειας (μέτρηση υπολειμματικών) και τη διαδικασία μεταποίησης-συσκευασίας (έλεγχος μικροβιακών φορτίων). Τέλος, θα αναπτυχθεί ένα σύστημα υποστήριξης αποφάσεων που  θα υλοποιεί μια πολυκριτήρια μεθοδολογία σχεδιασμού νέων αγροτικών προϊόντων, με στόχο την ανάδραση από τον ίδιο τον καταναλωτή για τη συνεχή βελτίωση των προϊόντων και το σχεδιασμό νέων με βάση τα διαφορετικά προφίλ καταναλωτών σε συγκεκριμένες αγορές.

Διάρκεια: 36 μήνες

Συνεργαζόμενοι Φορείς: Green Projects AE, Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης, Αμάλθεια ΑΒΕΕ Αγροτικών Προϊόντων, Αφοί Στέφου & ΣΙΑ ΕΕ, Παναιγιάλειος Ένωση Συνεταιρισμών ΑΕ, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων – Πανεπιστήμιο Πατρών, Εργαστήριο Υγιεινής – Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών.

 

                 

American Farm School on Facebook American Farm School on Youtube American Farm School on Flickr American Farm School on Instagram American Farm School on Linkedin
 
© 2017-21 American Farm School
X
Είστε απόφοιτος;
Κρατήστε επαφή!