ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Θέσεις Εργασίας στην Εκπαίδευση/Κατάρτιση – Συμβουλευτική – Έρευνα στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή και στο Perrotis College

Το Γραφείο Διαχείρισης Στρατηγικών Projects (SPMO) της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής λειτουργεί σε στενή συνεργασία με το Perrotis College και τα άλλα τμήματα της Σχολής με σκοπό να σχεδιάζει και εφαρμόζει έργα συμβουλευτικής χρηματοδοτούμενα τόσο από δημόσιες όσο και από ιδιωτικές πηγές, καθώς και να παρέχει υπηρεσίες σχετικές με τα πεδία εξειδίκευσής της προς τη βιομηχανία και τους δημόσιους οργανισμούς.

Το Γραφείο Διαχείρισης Στρατηγικών Projects προσφέρει τις ακόλουθες θέσεις στην εκπαίδευση/ κατάρτιση – συμβουλευτική - έρευνα για τη στελέχωση τριών σημαντικών επερχόμενων έργων:

A. Τέσσερις θέσεις πλήρους απασχόλησης στην Εκπαίδευσης/Κατάρτιση -  Συμβουλευτική – Έρευνα

Στα άτομα που θα επιλεγούν θα προσφερθεί μια ετήσια σύμβαση για εργασία ως καθηγητής/εκπαιδευτής – σύμβουλος – ερευνητής. Συγκεκριμένα, τα άτομα αυτά θα αναλάβουν ηγετικό ρόλο σε ομάδες εργασίας που θα ασχολούνται με δραστηριότητες εκπαίδευσης/κατάρτισης- συμβουλευτικής-έρευνας στον τομέα εξειδίκευσής τους στα πλαίσια εγκεκριμένων projects. Στα καθήκοντά τους περιλαμβάνεται ο σχεδιασμός, η οργάνωση και ο έλεγχος των δραστηριοτήτων, όπως επίσης και η ενεργή συμμετοχή τους στη εκπαίδευση/κατάρτιση, στη συμβουλευτική και στην έρευνα.

Θεματικές Ενότητες/ Ειδικότητες:

 • Φυτική Παραγωγή
 • Ζωοτεχνία
 • Αγροτουρισμός
 • Μάρκετινγκ και πωλήσεις προϊόντων Αγροδιατροφής

Απαιτούμενα τυπικά προσόντα:

 • Διδακτορικό σε συναφές αντικείμενο με τις παραπάνω ειδικότητες (θα προτιμηθούν κάτοχοι  διδακτορικού από Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο)
 • Αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ή και σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων ή επαγγελματικής κατάρτισης
 • Άριστη γνώση Αγγλικής (γραπτά και προφορικά)
 • Δίπλωμα οδήγησης Β’ κατηγορίας

Επιθυμητά προσόντα:

 • Εμπειρία στο σχεδιασμό και υλοποίηση έργων
 • Εμπειρία στην έρευνα (επιθυμητός προσωπικός δείκτης h-indexτουλ. 4)
 • Εμπειρία συμβουλευτικής

B. Θέσεις μερικής απασχόλησης για Εκπαίδευση – Συμβουλευτική – Έρευνα

Τα άτομα που θα επιλεγούν θα απασχοληθούν σε δράσεις κατάρτισης και συμβουλευτικής τόσο μέσα στο χώρο της Σχολής όσο και εκτός με καθεστώς μερικής απασχόλησης. Επιπροσθέτως, θα συμμετέχουν, όταν υπάρχει ανάγκη, στην έρευνα πεδίου σε συναφές αντικείμενο.

Ενδεικτικός κατάλογος ειδικοτήτων:

 • Δενδρώδεις καλλιέργειες
 • Αροτραίες καλλιέργειες
 • Κηπευτικά
 • Αρωματικά
 • Βιολογικές πιστοποιημένες καλλιέργειες
 • Ειδικότητες Ζωοτεχνίας
 • Τυροκομία
 • Κοπές κρέατος και κρεατοσκευάσματα
 • Μάρκετινγκ και πωλήσεις προϊόντων αγροδιατροφής
 • Εξαγωγές αγροτικών προϊόντων
 • Logistics, μεταφορές, αποθήκευση αγροτικών προϊόντων
 • Μελισσοκομία
 • Διαχείριση υδάτινων πόρων
 • Δασοπονία

Απαιτούμενα τυπικά προσόντα:

 • Πτυχίο AEI/ TEI με εξειδίκευση στις παρακάτω θεματικές:
          Ζωική παραγωγή
          Φυτική Παραγωγή
          Αγροτική Οικονομία / Μάρκετινγκ και πωλήσεις αγροδιατροφικών προϊόντων
          Αγροτουρισμός / Τουριστικό Μάνατζμεντ 
 • Αποδεδειγμένη τριετής εργασιακή εμπειρία πεδίου στο συγκεκριμένο αντικείμενο
 • Άριστη γνώση Αγγλικής (γραπτά και προφορικά)
 • Δίπλωμα οδήγησης Β’ κατηγορίας

Επιθυμητά προσόντα:

 • Πρόσθετη επαγγελματική εξειδίκευση (Πιστοποίηση Σχολής Επαγγελμάτων Κρέατος, Μελισσοκομίας ή Τυροκομία κλπ.)
 • Διδακτική εμπειρία στην επαγγελματική κατάρτιση και την εκπαίδευση ενηλίκων
 • Εμπειρία στη συμβουλευτική
 • Εμπειρία στην έρευνα

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα ακολουθούμενο από μια συνοδευτική επιστολή μέχρι τις 31 Μαΐου 2017, ηλεκτρονικά μόνο, στη διεύθυνση hr@afs.edu.gr. Το emai lθα πρέπει να έχει θέμα: Αίτηση για Θέσεις Εκπαίδευσης/Κατάρτισης – Συμβουλευτικής - Έρευνας. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να αποστείλετε e-mail ή να απευθυνθείτε στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, κ.κ. Δέσποινα Θεοδωρίδου και Μαρία Τσιόπα, τηλ. 2310 492740 & 893.

-----------------------------------------------------------------------------

Για ανακοινώσεις στα αγγλικά, πατήστε εδώ.

------------------------------------------------------------------------------
Η Αμερικανική Γεωργική Σχολή δεν κάνει διακρίσεις σε βάρος οποιουδήποτε προσώπου με βάση το φύλο, τη θρησκεία, την εθνικότητα ή καταγωγή, την αναπηρία, ή οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα ή κατάσταση που προστατεύεται από το νόμο.

American Farm School on Facebook American Farm School on Youtube American Farm School on Flickr American Farm School on Instagram
 
© 2017 American Farm School