ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Για ανακοινώσεις στα αγγλικά, πατήστε εδώ.

------------------------------------------------------------------------------
Η Αμερικανική Γεωργική Σχολή δεν κάνει διακρίσεις σε βάρος οποιουδήποτε προσώπου με βάση το φύλο, τη θρησκεία, την εθνικότητα ή καταγωγή, την αναπηρία, ή οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα ή κατάσταση που προστατεύεται από το νόμο.

Θέση Πλήρους Απασχόλησης Επιμελήτριας Οικοτροφείου
Θέση πλήρους απασχόλησης Επιμελήτριας Οικοτροφείου στο Τμήμα Μαθητικής Ζωής (4μηνη σύμβαση)
 
Περιγραφή Θέσης Εργασίας: Η επιμελήτρια Οικοτροφείου είναι υπεύθυνη για την υγεία και ασφάλεια των μαθητών/-ριών, καθώς και για τη δημιουργία ενός θετικού κλίματος μάθησης.  
 
Καθήκοντα:
 • Διασφαλίζει την προστασία & ασφάλεια των μαθητών/-ριών και των χώρων του Οικοτροφείου. 
 • Παρακολουθεί τακτικά & διατηρεί αρχείο παρουσιών κατά τη διάρκεια της βάρδιας.
 • Ενθαρρύνει τη δημιουργία θετικού κλίματος για την ακαδημαϊκή υποστήριξη των παιδιών.
 • Υποστηρίζει τους μαθητές/-ήτριες στην ανάπτυξή τους, π.χ. υγεία/ευεξία, διαχείριση χρόνου, μελέτη, προσωπική ανάπτυξη κλπ. 
 • Δημιουργεί κουλτούρα κοινότητας & σεβασμού στους χώρους του Οικοτροφείου.
 • Επιτηρεί συχνά τους χώρους του Οικοτροφείου.
 • Αναφέρει οποιαδήποτε θέματα συμπεριφορών μαθητών στους ανώτερους της.
 • Ελέγχει συχνά τους ακόλουθους χώρους: εστιατόριο κατά τη διάρκεια των γευμάτων, βιβλιοθήκη, αθλητικούς χώρους, περιβάλλοντα χώρο του Οικοτροφείου κ.ά.
 • Αναφέρει άμεσα τυχόν ζημιές και προβλήματα συντήρησης των χώρων. 
 • Βοηθάει στη μεταφορά των μαθητών/-τριών κατά τις δραστηριότητες/εκδηλώσεις εκτός Σχολής. 
 • Ελέγχει εβδομαδιαία τα δωμάτια των μαθητών/-τριών για καθαριότητα και ζημιές και αναφέρει σχετικώς στους ανώτερους του/της.
 • Είναι διαθέσιμη να βοηθάει (όταν χρειάζεται) εκτός βάρδιας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή όταν απαιτείται επιπλέον προσωπικό σε κάποια εκδήλωση/ δραστηριότητα
 • Eπιβλέπει τους χώρους διαβάσματος (δωμάτια των μαθητών, διδακτήριο, βιβλιοθήκη, κ.ά.)
 • Μεταφέρει τους μαθητές στο ιατρικό κέντρο, την κλινική ή το νοσοκομείο για ιατρικούς σκοπούς.
 • Προσέχει τους/-ις άρρωστος μαθητές/-ήτριες σύμφωνα με τις οδηγίες της γιατρού και παράσχει τις πρώτες βοήθειες, όταν απαιτείται. 
 • Επικοινωνεί με τους γονείς όταν πρέπει για να τους ενημερώσει για κάποιο θέμα που αφορά μαθητή/τρίας ή για να ζητήσει ειδική άδεια.
 • Είναι διαθέσιμος/η για συναντήσεις προσωπικού και εκπαίδευση (εκτός βάρδιας).
Προσόντα:
 • Απολυτήριο Λυκείου. Υποψήφιες με ιατρική εκπαίδευση π.χ. πτυχίο νοσηλευτικής θα προτιμηθούν.
 • Βασικές γνώσεις υπολογιστών (π.χ.  e-mail, Google Drive, κλπ.)
 • Άριστη γνώση Αγγλικών
 • Δίπλωμα οδήγησης
 • Πιστοποίηση CPR  
 • Εμπειρία σε εργασία με νέους
 • Ικανότητα να ακολουθεί οδηγίες, κανόνες & κανονισμούς 
 • Υπομονή & ευελιξία
 • Ικανότητα εργασίας σε ομάδα
 
Οι ενδιαφερόμενες θα πρέπει να υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα και μία συνοδευτική επιστολή μέχρι τις 7 Ιουλίου 2017, ηλεκτρονικά μόνο, στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, στη διεύθυνση hr@afs.edu.gr. Το email θα πρέπει να έχει θέμα: “Αίτηση για Θέση Επιμελήτριας Οικοτροφείου”. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να αποστείλετε e-mail ή να απευθυνθείτε στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, τηλ. 2310 492740 & 893.
Θέσεις Εργασίας στην Εκπαίδευση/Κατάρτιση – Συμβουλευτική – Έρευνα στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή και στο Perrotis College

Θέσεις Εργασίας στην Εκπαίδευση/Κατάρτιση – Συμβουλευτική – Έρευνα στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή και στο Perrotis College

Το Γραφείο Διαχείρισης Στρατηγικών Projects (SPMO) της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής λειτουργεί σε στενή συνεργασία με το Perrotis College και τα άλλα τμήματα της Σχολής με σκοπό να σχεδιάζει και εφαρμόζει έργα συμβουλευτικής χρηματοδοτούμενα τόσο από δημόσιες όσο και από ιδιωτικές πηγές, καθώς και να παρέχει υπηρεσίες σχετικές με τα πεδία εξειδίκευσής της προς τη βιομηχανία και τους δημόσιους οργανισμούς.

Το Γραφείο Διαχείρισης Στρατηγικών Projects προσφέρει τις ακόλουθες θέσεις στην εκπαίδευση/ κατάρτιση – συμβουλευτική - έρευνα για τη στελέχωση τριών σημαντικών επερχόμενων έργων:

A. Τέσσερις θέσεις πλήρους απασχόλησης στην Εκπαίδευσης/Κατάρτιση -  Συμβουλευτική – Έρευνα

Στα άτομα που θα επιλεγούν θα προσφερθεί μια ετήσια σύμβαση για εργασία ως καθηγητής/εκπαιδευτής – σύμβουλος – ερευνητής. Συγκεκριμένα, τα άτομα αυτά θα αναλάβουν ηγετικό ρόλο σε ομάδες εργασίας που θα ασχολούνται με δραστηριότητες εκπαίδευσης/κατάρτισης- συμβουλευτικής-έρευνας στον τομέα εξειδίκευσής τους στα πλαίσια εγκεκριμένων projects. Στα καθήκοντά τους περιλαμβάνεται ο σχεδιασμός, η οργάνωση και ο έλεγχος των δραστηριοτήτων, όπως επίσης και η ενεργή συμμετοχή τους στη εκπαίδευση/κατάρτιση, στη συμβουλευτική και στην έρευνα.

Θεματικές Ενότητες/ Ειδικότητες:

 • Φυτική Παραγωγή
 • Ζωοτεχνία
 • Αγροτουρισμός
 • Μάρκετινγκ και πωλήσεις προϊόντων Αγροδιατροφής

Απαιτούμενα τυπικά προσόντα:

 • Διδακτορικό σε συναφές αντικείμενο με τις παραπάνω ειδικότητες (θα προτιμηθούν κάτοχοι  διδακτορικού από Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο)
 • Αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ή και σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων ή επαγγελματικής κατάρτισης
 • Άριστη γνώση Αγγλικής (γραπτά και προφορικά)
 • Δίπλωμα οδήγησης Β’ κατηγορίας

Επιθυμητά προσόντα:

 • Εμπειρία στο σχεδιασμό και υλοποίηση έργων
 • Εμπειρία στην έρευνα (επιθυμητός προσωπικός δείκτης h-indexτουλ. 4)
 • Εμπειρία συμβουλευτικής

B. Θέσεις μερικής απασχόλησης για Εκπαίδευση – Συμβουλευτική – Έρευνα

Τα άτομα που θα επιλεγούν θα απασχοληθούν σε δράσεις κατάρτισης και συμβουλευτικής τόσο μέσα στο χώρο της Σχολής όσο και εκτός με καθεστώς μερικής απασχόλησης. Επιπροσθέτως, θα συμμετέχουν, όταν υπάρχει ανάγκη, στην έρευνα πεδίου σε συναφές αντικείμενο.

Ενδεικτικός κατάλογος ειδικοτήτων:

 • Δενδρώδεις καλλιέργειες
 • Αροτραίες καλλιέργειες
 • Κηπευτικά
 • Αρωματικά
 • Βιολογικές πιστοποιημένες καλλιέργειες
 • Ειδικότητες Ζωοτεχνίας
 • Τυροκομία
 • Κοπές κρέατος και κρεατοσκευάσματα
 • Μάρκετινγκ και πωλήσεις προϊόντων αγροδιατροφής
 • Εξαγωγές αγροτικών προϊόντων
 • Logistics, μεταφορές, αποθήκευση αγροτικών προϊόντων
 • Μελισσοκομία
 • Διαχείριση υδάτινων πόρων
 • Δασοπονία

Απαιτούμενα τυπικά προσόντα:

 • Πτυχίο AEI/ TEI με εξειδίκευση στις παρακάτω θεματικές:
          Ζωική παραγωγή
          Φυτική Παραγωγή
          Αγροτική Οικονομία / Μάρκετινγκ και πωλήσεις αγροδιατροφικών προϊόντων
          Αγροτουρισμός / Τουριστικό Μάνατζμεντ 
 • Αποδεδειγμένη τριετής εργασιακή εμπειρία πεδίου στο συγκεκριμένο αντικείμενο
 • Άριστη γνώση Αγγλικής (γραπτά και προφορικά)
 • Δίπλωμα οδήγησης Β’ κατηγορίας

Επιθυμητά προσόντα:

 • Πρόσθετη επαγγελματική εξειδίκευση (Πιστοποίηση Σχολής Επαγγελμάτων Κρέατος, Μελισσοκομίας ή Τυροκομία κλπ.)
 • Διδακτική εμπειρία στην επαγγελματική κατάρτιση και την εκπαίδευση ενηλίκων
 • Εμπειρία στη συμβουλευτική
 • Εμπειρία στην έρευνα

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα ακολουθούμενο από μια συνοδευτική επιστολή μέχρι τις 7 Ιουλίου 2017, ηλεκτρονικά μόνο, στη διεύθυνση hr@afs.edu.gr. Το emai lθα πρέπει να έχει θέμα: Αίτηση για Θέσεις Εκπαίδευσης/Κατάρτισης – Συμβουλευτικής - Έρευνας. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να αποστείλετε e-mail ή να απευθυνθείτε στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, κ.κ. Δέσποινα Θεοδωρίδου και Μαρία Τσιόπα, τηλ. 2310 492740 & 893.

American Farm School on Facebook American Farm School on Youtube American Farm School on Flickr American Farm School on Instagram
 
© 2017 American Farm School